Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "interrupt" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "прекъсване" на български език

EnglishBulgarian

Interrupt

[Прекъсвам]
/ɪntərəpt/

noun

1. A signal that temporarily stops the execution of a program so that another procedure can be carried out

  synonym:
 • interrupt

1. Сигнал, който временно спира изпълнението на програма, така че да може да се извърши друга процедура

  синоним:
 • прекъсване

verb

1. Make a break in

 • "We interrupt the program for the following messages"
  synonym:
 • interrupt
 • ,
 • disrupt
 • ,
 • break up
 • ,
 • cut off

1. Направете почивка

 • "„прекъсваме програмата за следните съобщения“"
  синоним:
 • прекъсване
 • ,
 • раздели се
 • ,
 • отрязани

2. Destroy the peace or tranquility of

 • "Don't interrupt me when i'm reading"
  synonym:
 • interrupt
 • ,
 • disturb

2. Унищожи мира или спокойствието на

 • "„не ме прекъсвайте, когато чета“"
  синоним:
 • прекъсване
 • ,
 • смущение

3. Interfere in someone else's activity

 • "Please don't interrupt me while i'm on the phone"
  synonym:
 • interrupt
 • ,
 • disrupt

3. Намесвайте се в нечия друга дейност

 • "„моля, не ме прекъсвайте, докато съм по телефона“"
  синоним:
 • прекъсване

4. Terminate

 • "She interrupted her pregnancy"
 • "Break a lucky streak"
 • "Break the cycle of poverty"
  synonym:
 • interrupt
 • ,
 • break

4. Прекратява

 • "„тя прекъсна бременността си“"
 • "Счупи късметлия"
 • "Прекъснете цикъла на бедността"
  синоним:
 • прекъсване
 • ,
 • почивка

Examples of using

I hate to interrupt you, but I need to say something.
Съжалявам, че те прекъсвам, но трябва да кажа нещо.
Don't interrupt our conversation.
Не прекъсвай разговора ни.