Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "interpretation" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "тълкуване" на български език

EnglishBulgarian

Interpretation

[Тълкуване]
/ɪntərprɪteʃən/

noun

1. A mental representation of the meaning or significance of something

  synonym:
 • interpretation
 • ,
 • reading
 • ,
 • version

1. Ментално представяне на значението или значението на нещо

  синоним:
 • тълкуване
 • ,
 • четене
 • ,
 • версия

2. The act of interpreting something as expressed in an artistic performance

 • "Her rendition of milton's verse was extraordinarily moving"
  synonym:
 • rendition
 • ,
 • rendering
 • ,
 • interpretation

2. Актът на интерпретиране на нещо, изразено в художествено изпълнение

 • "Нейното изпълнение на стиха на милтън беше изключително вълнуващо"
  синоним:
 • предаване
 • ,
 • изобразяване
 • ,
 • тълкуване

3. An explanation that results from interpreting something

 • "The report included his interpretation of the forensic evidence"
  synonym:
 • interpretation

3. Обяснение, което е резултат от интерпретирането на нещо

 • "Докладът включваше неговото тълкуване на съдебните доказателства"
  синоним:
 • тълкуване

4. An explanation of something that is not immediately obvious

 • "The edict was subject to many interpretations"
 • "He annoyed us with his interpreting of parables"
 • "Often imitations are extended to provide a more accurate rendition of the child's intended meaning"
  synonym:
 • interpretation
 • ,
 • interpreting
 • ,
 • rendition
 • ,
 • rendering

4. Обяснение на нещо, което не е веднага очевидно

 • "Едиктът беше обект на много тълкувания"
 • "Той ни подразни с тълкуването на притчите си"
 • "Често имитациите се разширяват, за да осигурят по-точно предаване на предвиденото значение на детето"
  синоним:
 • тълкуване
 • ,
 • устен превод
 • ,
 • предаване
 • ,
 • изобразяване