Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Intent на български език

EnglishBulgarian

Intent

/ɪntɛnt/

noun

1. An anticipated outcome that is intended or that guides your planned actions

 • "His intent was to provide a new translation"
 • "Good intentions are not enough"
 • "It was created with the conscious aim of answering immediate needs"
 • "He made no secret of his designs"
  synonym:
 • purpose
 • ,
 • intent
 • ,
 • intention
 • ,
 • aim
 • ,
 • design

1. Очакван резултат, който е предназначен или който ръководи планираните ви действия

 • "„намерението му беше да предостави нов превод“"
 • "Добрите намерения не са достатъчни"
 • "„той е създаден със съзнателната цел да отговори на непосредствените нужди“"
 • "Той не направи тайна на своите дизайни"
  синоним:
 • цел
 • ,
 • намерение
 • ,
 • намерение
 • ,
 • цел
 • ,
 • дизайн

2. The intended meaning of a communication

  synonym:
 • intent
 • ,
 • purport
 • ,
 • spirit

2. Предвиденото значение на комуникацията

  синоним:
 • намерение
 • ,
 • портрет
 • ,
 • дух

adjective

1. Giving or marked by complete attention to

 • "That engrossed look or rapt delight"
 • "Then wrapped in dreams"
 • "So intent on this fantastic...narrative that she hardly stirred"- walter de la mare
 • "Rapt with wonder"
 • "Wrapped in thought"
  synonym:
 • captive
 • ,
 • absorbed
 • ,
 • engrossed
 • ,
 • enwrapped
 • ,
 • intent
 • ,
 • wrapped

1. Даване или белязано от пълно внимание на

 • "Който погълна вид или възторжена наслада"
 • "След това обвити в мечти"
 • "Толкова намерение за този фантастичен ... разказ, че тя почти не се разбърква" - уолтър де ла маре
 • "Хванат с чудо"
 • "Увит в мисълта"
  синоним:
 • пленник
 • ,
 • абсорбира
 • ,
 • погълнат
 • ,
 • обгърнат
 • ,
 • намерение
 • ,
 • увита