Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "intensive" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "интензивен" на български език

EnglishBulgarian

Intensive

[Интензивен]
/ɪntɛnsɪv/

noun

1. A modifier that has little meaning except to intensify the meaning it modifies

 • "`up' in `finished up' is an intensifier"
 • "`honestly' in `i honestly don't know' is an intensifier"
  synonym:
 • intensifier
 • ,
 • intensive

1. Модификатор, който има малко значение, освен да засили значението, което променя

 • "`up' in `finished up' е усилвател"
 • "`честно казано" в `честно казано не знам' е усилвател"
  синоним:
 • усилвател
 • ,
 • интензивен

adjective

1. Characterized by a high degree or intensity

 • Often used as a combining form
 • "The questioning was intensive"
 • "Intensive care"
 • "Research-intensive"
 • "A labor-intensive industry"
  synonym:
 • intensive

1. Характеризира се с висока степен или интензивност

 • Често се използва като комбинираща форма
 • "Разпитът беше интензивен"
 • "Интензивна грижа"
 • "„интензивни изследвания“"
 • "Трудоемка индустрия"
  синоним:
 • интензивен

2. Tending to give force or emphasis

 • "An intensive adverb"
  synonym:
 • intensive

2. Склонност към даване на сила или акцент

 • "Интензивно наречие"
  синоним:
 • интензивен

3. Of agriculture

 • Intended to increase productivity of a fixed area by expending more capital and labor
 • "Intensive agriculture"
 • "Intensive conditions"
  synonym:
 • intensive

3. На селското стопанство

 • Предназначен да увеличи производителността на фиксирана площ чрез изразходване на повече капитал и труд
 • "Интензивно земеделие"
 • "Интензивни условия"
  синоним:
 • интензивен