Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "insufficiency" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "недостатъчност" на български език

EnglishBulgarian

Insufficiency

[Недостатъчност]
/ɪnsəfɪʃənsi/

noun

1. A lack of competence

 • "Pointed out the insufficiencies in my report"
 • "Juvenile offenses often reflect an inadequacy in the parents"
  synonym:
 • insufficiency
 • ,
 • inadequacy

1. Липса на компетентност

 • "Посочи недостатъците в моя доклад"
 • "„престъпленията за непълнолетни често отразяват неадекватност на родителите“"
  синоним:
 • недостатъчност
 • ,
 • неадекватност

2. (pathology) inability of a bodily part or organ to function normally

  synonym:
 • insufficiency

2. ( патология ) неспособност на телесна част или орган да функционира нормално

  синоним:
 • недостатъчност

3. Lack of an adequate quantity or number

 • "The inadequacy of unemployment benefits"
  synonym:
 • insufficiency
 • ,
 • inadequacy
 • ,
 • deficiency

3. Липса на адекватно количество или брой

 • "Недостатъчността на обезщетенията за безработица"
  синоним:
 • недостатъчност
 • ,
 • неадекватност
 • ,
 • дефицит