Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "innovation" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "иновация" на български език

EnglishBulgarian

Innovation

[Иновации]
/ɪnəveʃən/

noun

1. A creation (a new device or process) resulting from study and experimentation

  synonym:
 • invention
 • ,
 • innovation

1. Създаване ( ново устройство или процес ) в резултат на проучване и експериментиране

  синоним:
 • изобретение
 • ,
 • иновация

2. The creation of something in the mind

  synonym:
 • invention
 • ,
 • innovation
 • ,
 • excogitation
 • ,
 • conception
 • ,
 • design

2. Създаването на нещо в ума

  синоним:
 • изобретение
 • ,
 • иновация
 • ,
 • възбуждане
 • ,
 • зачеване
 • ,
 • дизайн

3. The act of starting something for the first time

 • Introducing something new
 • "She looked forward to her initiation as an adult"
 • "The foundation of a new scientific society"
  synonym:
 • initiation
 • ,
 • founding
 • ,
 • foundation
 • ,
 • institution
 • ,
 • origination
 • ,
 • creation
 • ,
 • innovation
 • ,
 • introduction
 • ,
 • instauration

3. Актът за започване на нещо за първи път

 • Въвеждане на нещо ново
 • "Тя очакваше с нетърпение посвещението си като възрастен"
 • "Основата на ново научно общество"
  синоним:
 • посвещение
 • ,
 • основаване
 • ,
 • основа
 • ,
 • институция
 • ,
 • ориентация
 • ,
 • създаване
 • ,
 • иновация
 • ,
 • въвеждане
 • ,
 • инставрация