Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "initiation" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "инициация" на български език

EnglishBulgarian

Initiation

[Иницииране]
/ɪnɪʃieʃən/

noun

1. A formal entry into an organization or position or office

 • "His initiation into the club"
 • "He was ordered to report for induction into the army"
 • "He gave a speech as part of his installation into the hall of fame"
  synonym:
 • initiation
 • ,
 • induction
 • ,
 • installation

1. Официално влизане в организация или длъжност или офис

 • "Посвещението му в клуба"
 • "Наредено му е да се яви за въвеждане в армията"
 • "Той изнесе реч като част от инсталацията си в залата на славата"
  синоним:
 • иницииране
 • ,
 • индукция
 • ,
 • инсталация

2. The act of starting something for the first time

 • Introducing something new
 • "She looked forward to her initiation as an adult"
 • "The foundation of a new scientific society"
  synonym:
 • initiation
 • ,
 • founding
 • ,
 • foundation
 • ,
 • institution
 • ,
 • origination
 • ,
 • creation
 • ,
 • innovation
 • ,
 • introduction
 • ,
 • instauration

2. Актът на започване на нещо за първи път

 • Въвеждане на нещо ново
 • "Тя очакваше с нетърпение посвещението си като възрастен"
 • "Основаването на ново научно общество"
  синоним:
 • иницииране
 • ,
 • основаване
 • ,
 • фондация
 • ,
 • институция
 • ,
 • произход
 • ,
 • създаване
 • ,
 • иновация
 • ,
 • въведение

3. Wisdom as evidenced by the possession of knowledge

 • "His knowledgeability impressed me"
 • "His dullness was due to lack of initiation"
  synonym:
 • knowledgeability
 • ,
 • knowledgeableness
 • ,
 • initiation

3. Мъдрост, както се вижда от притежаването на знание

 • "Знанието му ме впечатли"
 • "Тъпотата му се дължеше на липса на посвещение"
  синоним:
 • познаваемост
 • ,
 • иницииране

4. An act that sets in motion some course of events

  synonym:
 • trigger
 • ,
 • induction
 • ,
 • initiation

4. Акт, който задвижва някакъв ход на събитията

  синоним:
 • спусък
 • ,
 • индукция
 • ,
 • иницииране