Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Inhibit на български език

EnglishBulgarian

Inhibit

/ɪnhɪbət/

verb

1. To put down by force or authority

 • "Suppress a nascent uprising"
 • "Stamp down on littering"
 • "Conquer one's desires"
  synonym:
 • suppress
 • ,
 • stamp down
 • ,
 • inhibit
 • ,
 • subdue
 • ,
 • conquer
 • ,
 • curb

1. Да бъдат определени със сила или орган

 • "Потиснете зараждащо се въстание"
 • "Щамповане на отпадъци"
 • "Завладейте нечии желания"
  синоним:
 • потисничество
 • ,
 • печат
 • ,
 • инхибирам
 • ,
 • просрочена
 • ,
 • завладявам
 • ,
 • бордюра

2. Limit the range or extent of

 • "Contact between the young was inhibited by strict social customs"
  synonym:
 • inhibit

2. Ограничете обхвата или степента на

 • "„контактът между младите беше възпрепятстван от строги социални обичаи“"
  синоним:
 • инхибирам

3. Limit, block, or decrease the action or function of

 • "Inhibit the action of the enzyme"
 • "Inhibit the rate of a chemical reaction"
  synonym:
 • inhibit

3. Ограничете, блокирайте или намалете действието или функцията на

 • "Инхибирайте действието на ензима"
 • "Инхибирайте скоростта на химическа реакция"
  синоним:
 • инхибирам

4. Control and refrain from showing

 • Of emotions, desires, impulses, or behavior
  synonym:
 • inhibit
 • ,
 • bottle up
 • ,
 • suppress

4. Контрол и се въздържайте от показване

 • На емоции, желания, импулси или поведение
  синоним:
 • инхибирам
 • ,
 • бутилка
 • ,
 • потисничество