Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "informative" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "информативен" на български език

EnglishBulgarian

Informative

[Информативен]
/ɪnfɔrmətɪv/

adjective

1. Tending to increase knowledge or dissipate ignorance

 • "An enlightening glimpse of government in action"
 • "An illuminating lecture"
  synonym:
 • enlightening
 • ,
 • informative
 • ,
 • illuminating

1. Склонност към увеличаване на знанията или разсейване на невежеството

 • "Просветляващ поглед към правителството в действие"
 • "Осветляваща лекция"
  синоним:
 • просветляващо
 • ,
 • информативен
 • ,
 • осветяващо

2. Serving to instruct or enlighten or inform

  synonym:
 • instructive
 • ,
 • informative

2. Служене за инструктиране или просветляване или информиране

  синоним:
 • поучителен
 • ,
 • информативен

3. Providing or conveying information

  synonym:
 • informative
 • ,
 • informatory

3. Предоставяне или предаване на информация

  синоним:
 • информативен
 • ,
 • информатор