Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "indistinguishable" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "неразличим" на български език

EnglishBulgarian

Indistinguishable

[Неразличими]
/ɪndɪstɪŋgwɪʃəbəl/

adjective

1. Exactly alike

 • Incapable of being perceived as different
 • "Rows of identical houses"
 • "Cars identical except for their license plates"
 • "They wore indistinguishable hats"
  synonym:
 • identical
 • ,
 • indistinguishable

1. Точно еднакви

 • Неспособен да бъде възприеман като различен
 • "Реди от еднакви къщи"
 • "Автомобили идентични с изключение на регистрационните им номера"
 • "Носеха неразличими шапки"
  синоним:
 • идентичен
 • ,
 • неразличим

2. Not capable of being distinguished or differentiated

 • "The two specimens are actually different from each other but the differences are almost indistinguishable"
 • "The twins were indistinguishable"
 • "A colorless person quite indistinguishable from the colorless mass of humanity"
  synonym:
 • indistinguishable
 • ,
 • undistinguishable

2. Не може да бъде разграничен или разграничен

 • "Двата екземпляра всъщност са различни един от друг, но разликите са почти неразличими"
 • "Близнаците бяха неразличими"
 • "Безцветен човек, доста неразличим от безцветната маса на човечеството"
  синоним:
 • неразличим