Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inconsistent" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "несъгласувана" на български език

EnglishBulgarian

Inconsistent

[Непоследователен]
/ɪnkənsɪstənt/

adjective

1. Displaying a lack of consistency

 • "Inconsistent statements cannot both be true at the same time"
 • "Inconsistent with the roadmap"
  synonym:
 • inconsistent

1. Показване на липса на последователност

 • "Непоследователните твърдения не могат едновременно да бъдат верни"
 • "Несъвместимо с пътната карта"
  синоним:
 • непоследователен

2. Not capable of being made consistent or harmonious

 • "Inconsistent accounts"
  synonym:
 • inconsistent

2. Не може да бъде направен последователен или хармоничен

 • "„непоследователни сметки“"
  синоним:
 • непоследователен

3. Not in agreement

  synonym:
 • discrepant
 • ,
 • inconsistent

3. Не в съгласие

  синоним:
 • несъответствие
 • ,
 • непоследователен