Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inadequate" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "неадекватно" на български език

EnglishBulgarian

Inadequate

[Недостатъчен]
/ɪnædəkwət/

adjective

1. Lacking the requisite qualities or resources to meet a task

 • "Inadequate training"
 • "The staff was inadequate"
 • "She was unequal to the task"
  synonym:
 • inadequate
 • ,
 • unequal

1. Липса на необходимите качества или ресурси за изпълнение на задача

 • "Недостатъчно обучение"
 • "Персоналът беше недостатъчен"
 • "Тя беше неравномерна със задачата"
  синоним:
 • неадекватен
 • ,
 • неравен

2. Not sufficient to meet a need

 • "An inadequate income"
 • "A poor salary"
 • "Money is short"
 • "On short rations"
 • "Food is in short supply"
 • "Short on experience"
  synonym:
 • inadequate
 • ,
 • poor
 • ,
 • short

2. Недостатъчен за задоволяване на нужда

 • "Недостатъчен доход"
 • "Лоша заплата"
 • "Парите са къси"
 • "На къси дажби"
 • "Храната е в недостиг"
 • "Кратко на опит"
  синоним:
 • неадекватен
 • ,
 • беден
 • ,
 • къс