Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Important на български език

EnglishBulgarian

Important

/ɪmpɔrtənt/

adjective

1. Of great significance or value

 • "Important people"
 • "The important questions of the day"
  synonym:
 • important
 • ,
 • of import

1. С голямо значение или стойност

 • "Важни хора"
 • "Важните въпроси на деня"
синоним:
 • важен,
 • на вноса

2. Important in effect or meaning

 • "A significant change in tax laws"
 • "A significant change in the constitution"
 • "A significant contribution"
 • "Significant details"
 • "Statistically significant"
  synonym:
 • significant
 • ,
 • important

2. Важно в действителност или значение

 • "Значителна промяна в данъчните закони"
 • "Значителна промяна в конституцията"
 • "Значителен принос"
 • "Значителни подробности"
 • "Статистически значим"
синоним:
 • значителен,
 • важен

3. Of extreme importance

 • Vital to the resolution of a crisis
 • "A crucial moment in his career"
 • "A crucial election"
 • "A crucial issue for women"
  synonym:
 • crucial
 • ,
 • important

3. От изключително значение

 • Жизненоважни за разрешаването на криза
 • "Решаващ момент в кариерата му"
 • "Решаващи избори"
 • "Решаващ въпрос за жените"
синоним:
 • от решаващо значение,
 • важен

4. Having authority or ascendancy or influence

 • "An important official"
 • "The captain's authoritative manner"
  synonym:
 • authoritative
 • ,
 • important

4. С авторитет или възходяща или влиятелна

 • "Важен служител"
 • "Авторитетният начин на капитана"
синоним:
 • авторитетен,
 • важен

5. Having or suggesting a consciousness of high position

 • "Recited the decree with an important air"
 • "Took long important strides in the direction of his office"
  synonym:
 • important

5. Имащи или предполагащи съзнание с високо положение

 • "Рецитира постановлението с важен въздух"
 • "Направи дълги важни крачки в посока на кабинета си"
синоним:
 • важен

Examples of using

I think this is important.
Мисля, че това е важно.
Mainframes are much less important now than they were when no working computer would fit on a desk.
Мейнфрейм компютрите днес са загубили онова значение, което имаха, когато никой работен компютър не можеше да се побере на едно бюро.
I have something more important to do.
Имам по-важни неща за вършене.