Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "impart" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "безстрашие" на български език

EnglishBulgarian

Impart

[Придавам]
/ɪmpɑrt/

verb

1. Transmit (knowledge or skills)

 • "Give a secret to the russians"
 • "Leave your name and address here"
 • "Impart a new skill to the students"
  synonym:
 • impart
 • ,
 • leave
 • ,
 • give
 • ,
 • pass on

1. Предавайте ( знания или умения )

 • "Дайте тайна на руснаците"
 • "Оставете името и адреса си тук"
 • "Придайте ново умение на студентите"
  синоним:
 • пристъпвам
 • ,
 • отпуск
 • ,
 • давам
 • ,
 • предай

2. Bestow a quality on

 • "Her presence lends a certain cachet to the company"
 • "The music added a lot to the play"
 • "She brings a special atmosphere to our meetings"
 • "This adds a light note to the program"
  synonym:
 • lend
 • ,
 • impart
 • ,
 • bestow
 • ,
 • contribute
 • ,
 • add
 • ,
 • bring

2. Дайте качество на

 • "„нейното присъствие дава известна кешета на компанията“"
 • "„музиката добави много към пиесата“"
 • "„тя носи специална атмосфера на нашите срещи“"
 • "„това добавя лека бележка към програмата“"
  синоним:
 • заем
 • ,
 • пристъпвам
 • ,
 • дари
 • ,
 • допринасят
 • ,
 • добавям
 • ,
 • донасям

3. Transmit or serve as the medium for transmission

 • "Sound carries well over water"
 • "The airwaves carry the sound"
 • "Many metals conduct heat"
  synonym:
 • impart
 • ,
 • conduct
 • ,
 • transmit
 • ,
 • convey
 • ,
 • carry
 • ,
 • channel

3. Предават или служат като среда за предаване

 • "„звукът носи доста над водата“"
 • "„въздушните вълни носят звука“"
 • "Много метали провеждат топлина"
  синоним:
 • пристъпвам
 • ,
 • поведение
 • ,
 • предавам
 • ,
 • носят
 • ,
 • канал