Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Impairment на български език

EnglishBulgarian

Impairment

/ɪmpɛrmənt/

noun

1. The occurrence of a change for the worse

  synonym:
 • damage
 • ,
 • harm
 • ,
 • impairment

1. Настъпването на промяна към по-лошо

  синоним:
 • щета
 • ,
 • вреда
 • ,
 • обезценка

2. A symptom of reduced quality or strength

  synonym:
 • deterioration
 • ,
 • impairment

2. Симптом с намалено качество или сила

  синоним:
 • влошаване
 • ,
 • обезценка

3. The condition of being unable to perform as a consequence of physical or mental unfitness

 • "Reading disability"
 • "Hearing impairment"
  synonym:
 • disability
 • ,
 • disablement
 • ,
 • handicap
 • ,
 • impairment

3. Условието да не може да се изпълни като следствие от физическа или психическа негодност

 • "Инвалидност за четене"
 • "Нарушение на слуха"
  синоним:
 • инвалидност
 • ,
 • инвалидност
 • ,
 • хендикап
 • ,
 • обезценка

4. Damage that results in a reduction of strength or quality

  synonym:
 • impairment

4. Щети, които водят до намаляване на здравината или качеството

  синоним:
 • обезценка

5. The act of making something futile and useless (as by routine)

  synonym:
 • stultification
 • ,
 • constipation
 • ,
 • impairment
 • ,
 • deadening

5. Актът за създаване на нещо безполезно и безполезно ( като рутинно )

  синоним:
 • stultification
 • ,
 • запек
 • ,
 • обезценка
 • ,
 • умъртвяване