Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "immense" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "огромен" на български език

EnglishBulgarian

Immense

[Огромен]
/ɪmɛns/

adjective

1. Unusually great in size or amount or degree or especially extent or scope

 • "Huge government spending"
 • "Huge country estates"
 • "Huge popular demand for higher education"
 • "A huge wave"
 • "The los angeles aqueduct winds like an immense snake along the base of the mountains"
 • "Immense numbers of birds"
 • "At vast (or immense) expense"
 • "The vast reaches of outer space"
 • "The vast accumulation of knowledge...which we call civilization"- w.r.inge
  synonym:
 • huge
 • ,
 • immense
 • ,
 • vast
 • ,
 • Brobdingnagian

1. Необичайно голям по размер или количество или степен или особено степен или обхват

 • "Огромни държавни разходи"
 • "Огромни селски имоти"
 • "Огромно популярно търсене на висше образование"
 • "Огромна вълна"
 • "Акведуктът в лос анджелис се вие като огромна змия по основата на планините"
 • "Огромен брой птици"
 • "На огромни (или огромни) разходи"
 • "Обширните краища на космическото пространство"
 • "Огромното натрупване на знания... което наричаме цивилизация" - wringe
  синоним:
 • огромен
 • ,
 • необятен
 • ,
 • Бробдингнагян