Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "imitative" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "имитативен" на български език

EnglishBulgarian

Imitative

[Имитиращ]
/ɪmətetɪv/

adjective

1. Marked by or given to imitation

 • "Acting is an imitative art"
 • "Man is an imitative being"
  synonym:
 • imitative

1. Маркирани или дадени на имитация

 • "Актьорството е имитативно изкуство"
 • "Човек е имитативно същество"
  синоним:
 • имитационен

2. (of words) formed in imitation of a natural sound

 • "Onomatopoeic words are imitative of noises"
 • "It was independently developed in more than one place as an onomatopoetic term"- harry hoijer
  synonym:
 • echoic
 • ,
 • imitative
 • ,
 • onomatopoeic
 • ,
 • onomatopoeical
 • ,
 • onomatopoetic

2. ( на думи ), образувани при имитация на естествен звук

 • "Ономатопеичните думи са имитационни на шумове"
 • "„той беше независимо разработен на повече от едно място като ономатопоетичен термин“ - хари хойер
  синоним:
 • ехоичен
 • ,
 • имитационен
 • ,
 • ономатопеичен
 • ,
 • ономатопоечен
 • ,
 • ономатопоетичен

3. Not genuine

 • Imitating something superior
 • "Counterfeit emotion"
 • "Counterfeit money"
 • "Counterfeit works of art"
 • "A counterfeit prince"
  synonym:
 • counterfeit
 • ,
 • imitative

3. Не е истински

 • Имитиране на нещо превъзходно
 • "Контрафитна емоция"
 • "Контрафит пари"
 • "Контрафитни произведения на изкуството"
 • "Фалшив принц"
  синоним:
 • фалшификат
 • ,
 • имитационен