Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "idle" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "празен" на български език

EnglishBulgarian

Idle

[Бездействуващ]
/aɪdəl/

noun

1. The state of an engine or other mechanism that is idling

 • "The car engine was running at idle"
  synonym:
 • idle

1. Състоянието на двигател или друг механизъм, който работи на празен ход

 • "Двигателят на колата работеше на празен ход"
синоним:
 • празен ход

verb

1. Run disconnected or idle

 • "The engine is idling"
  synonym:
 • idle
 • ,
 • tick over

1. Стартирайте изключен или бездействащ

 • "Двигателят работи на празен ход"
синоним:
 • празен ход,
 • тик над

2. Be idle

 • Exist in a changeless situation
 • "The old man sat and stagnated on his porch"
 • "He slugged in bed all morning"
  synonym:
 • idle
 • ,
 • laze
 • ,
 • slug
 • ,
 • stagnate

2. Бъди бездействащ

 • Съществуват в безпроменлива ситуация
 • "„старецът седеше и застоя на верандата си“"
 • "Той се плуваше в леглото цяла сутрин"
синоним:
 • празен ход,
 • лабиринт,
 • плужек,
 • застоя

adjective

1. Not in action or at work

 • "An idle laborer"
 • "Idle drifters"
 • "The idle rich"
 • "An idle mind"
  synonym:
 • idle

1. Не в действие или на работа

 • "Бездействащ работник"
 • "Празни дрифтове"
 • "Бездействащите богати"
 • "Бездействащ ум"
синоним:
 • празен ход

2. Without a basis in reason or fact

 • "Baseless gossip"
 • "The allegations proved groundless"
 • "Idle fears"
 • "Unfounded suspicions"
 • "Unwarranted jealousy"
  synonym:
 • baseless
 • ,
 • groundless
 • ,
 • idle
 • ,
 • unfounded
 • ,
 • unwarranted
 • ,
 • wild

2. Без основа в причина или факт

 • "Безосновни клюки"
 • "Твърденията се оказаха неоснователни"
 • "Празни страхове"
 • "Необосновани подозрения"
 • "Неоправдана ревност"
синоним:
 • неоснователен,
 • безпочвен,
 • празен ход,
 • неоснователен,
 • неоправдан,
 • див

3. Not in active use

 • "The machinery sat idle during the strike"
 • "Idle hands"
  synonym:
 • idle
 • ,
 • unused

3. Не е в активна употреба

 • "Машината седеше бездействаща по време на удара"
 • "Празни ръце"
синоним:
 • празен ход,
 • неизползван

4. Silly or trivial

 • "Idle pleasure"
 • "Light banter"
 • "Light idle chatter"
  synonym:
 • idle
 • ,
 • light

4. Глупав или тривиален

 • "Празно удоволствие"
 • "Лек плакат"
 • "Лек празен разговор"
синоним:
 • празен ход,
 • светлина

5. Lacking a sense of restraint or responsibility

 • "Idle talk"
 • "A loose tongue"
  synonym:
 • idle
 • ,
 • loose

5. Липсва чувство за сдържаност или отговорност

 • "Бездействайте говорете"
 • "Разхлабен език"
синоним:
 • празен ход,
 • хлабав

6. Not yielding a return

 • "Dead capital"
 • "Idle funds"
  synonym:
 • dead
 • ,
 • idle

6. Не отстъпва връщане

 • "Мъртъв капитал"
 • "Празни средства"
синоним:
 • мъртъв,
 • празен ход

7. Not having a job

 • "Idle carpenters"
 • "Jobless transients"
 • "Many people in the area were out of work"
  synonym:
 • idle
 • ,
 • jobless
 • ,
 • out of work

7. Да нямаш работа

 • "Празни дърводелци"
 • "Преходни безработни"
 • "Много хора в района бяха без работа"
синоним:
 • празен ход,
 • без работа,
 • без работа

Examples of using

To do him justice, he is not idle.
Ако трябва да сме честни, той не е ленив.
To do him justice, he is not idle.
Ако трябва да сме справедливи, той не е мързелив.