Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "human" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "човешки" на български език

EnglishBulgarian

Human

[Човешки]
/hjumən/

noun

1. Any living or extinct member of the family hominidae characterized by superior intelligence, articulate speech, and erect carriage

  synonym:
 • homo
 • ,
 • man
 • ,
 • human being
 • ,
 • human

1. Всеки жив или изчезнал член на семейство hominidae, характеризиращ се с превъзходна интелигентност, артикулирана реч и изправена карета

  синоним:
 • хомо
 • ,
 • човек
 • ,
 • човешко същество
 • ,
 • човешки

adjective

1. Characteristic of humanity

 • "Human nature"
  synonym:
 • human

1. Характерно за човечеството

 • "Човешка природа"
  синоним:
 • човешки

2. Relating to a person

 • "The experiment was conducted on 6 monkeys and 2 human subjects"
  synonym:
 • human

2. Отнасяща се до човек

 • "Експериментът е проведен върху 6 маймуни и 2 човека"
  синоним:
 • човешки

3. Having human form or attributes as opposed to those of animals or divine beings

 • "Human beings"
 • "The human body"
 • "Human kindness"
 • "Human frailty"
  synonym:
 • human

3. Имащи човешка форма или атрибути, за разлика от тези на животни или божествени същества

 • "Човешки същества"
 • "Човешкото тяло"
 • "Човешка доброта"
 • "Човешка слабост"
  синоним:
 • човешки

Examples of using

Save a human. Eat a cannibal.
Спаси човек. Изяж канибал.
Air, like food, is a basic human need.
Въздухът, подобно на водата, е сред основните неща, необходими за човека.