Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "house" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "къща" на български език

EnglishBulgarian

House

[Къща]
/haʊs/

noun

1. A dwelling that serves as living quarters for one or more families

 • "He has a house on cape cod"
 • "She felt she had to get out of the house"
  synonym:
 • house

1. Жилище, което служи като жилищни помещения за едно или повече семейства

 • "Той има къща на кейп код"
 • "Тя почувства, че трябва да излезе от къщата"
  синоним:
 • къща

2. The members of a business organization that owns or operates one or more establishments

 • "He worked for a brokerage house"
  synonym:
 • firm
 • ,
 • house
 • ,
 • business firm

2. Членовете на бизнес организация, която притежава или управлява едно или повече заведения

 • "Той работи за посредническа къща"
  синоним:
 • твърд
 • ,
 • къща
 • ,
 • бизнес фирма

3. The members of a religious community living together

  synonym:
 • house

3. Членовете на религиозна общност, които живеят заедно

  синоним:
 • къща

4. The audience gathered together in a theatre or cinema

 • "The house applauded"
 • "He counted the house"
  synonym:
 • house

4. Публиката се събра в театър или кино

 • "Къщата аплодира"
 • "Той преброи къщата"
  синоним:
 • къща

5. An official assembly having legislative powers

 • "A bicameral legislature has two houses"
  synonym:
 • house

5. Официално събрание със законодателни правомощия

 • "Двупалатният законодателен орган има две къщи"
  синоним:
 • къща

6. Aristocratic family line

 • "The house of york"
  synonym:
 • house

6. Аристократична семейна линия

 • "Къщата на йорк"
  синоним:
 • къща

7. Play in which children take the roles of father or mother or children and pretend to interact like adults

 • "The children were playing house"
  synonym:
 • house

7. Игра, в която децата поемат ролите на баща или майка или деца и се преструват, че си взаимодействат като възрастни

 • "Децата играеха къща"
  синоним:
 • къща

8. (astrology) one of 12 equal areas into which the zodiac is divided

  synonym:
 • sign of the zodiac
 • ,
 • star sign
 • ,
 • sign
 • ,
 • mansion
 • ,
 • house
 • ,
 • planetary house

8. ( астрология ) една от 12 равни области, в които е разделен зодиака

  синоним:
 • знак на зодиака
 • ,
 • звезден знак
 • ,
 • знак
 • ,
 • имение
 • ,
 • къща
 • ,
 • планетарна къща

9. The management of a gambling house or casino

 • "The house gets a percentage of every bet"
  synonym:
 • house

9. Управлението на хазартна къща или казино

 • "Къщата получава процент от всеки залог"
  синоним:
 • къща

10. A social unit living together

 • "He moved his family to virginia"
 • "It was a good christian household"
 • "I waited until the whole house was asleep"
 • "The teacher asked how many people made up his home"
  synonym:
 • family
 • ,
 • household
 • ,
 • house
 • ,
 • home
 • ,
 • menage

10. Социална единица, която живее заедно

 • "Той премести семейството си във вирджиния"
 • "„беше добро християнско домакинство“"
 • "Чаках, докато цялата къща заспи"
 • "Учителят попита колко хора са съставили дома му"
  синоним:
 • семейство
 • ,
 • домакинство
 • ,
 • къща
 • ,
 • У дома
 • ,
 • заплаха

11. A building where theatrical performances or motion-picture shows can be presented

 • "The house was full"
  synonym:
 • theater
 • ,
 • theatre
 • ,
 • house

11. Сграда, в която могат да се представят театрални представления или спектакли с кино

 • "Къщата беше пълна"
  синоним:
 • театър
 • ,
 • къща

12. A building in which something is sheltered or located

 • "They had a large carriage house"
  synonym:
 • house

12. Сграда, в която нещо е защитено или разположено

 • "Имаха голяма карета"
  синоним:
 • къща

verb

1. Contain or cover

 • "This box houses the gears"
  synonym:
 • house

1. Съдържат или покриват

 • "„тази кутия съхранява зъбните колела“"
  синоним:
 • къща

2. Provide housing for

 • "The immigrants were housed in a new development outside the town"
  synonym:
 • house
 • ,
 • put up
 • ,
 • domiciliate

2. Осигурете жилища за

 • "„имигрантите бяха настанени в ново развитие извън града“"
  синоним:
 • къща
 • ,
 • слагам
 • ,
 • domiciliate

Examples of using

The house is small.
Къщата е малка.
The house fell down one week later.
Къщата се събори една седмица по-късно.
Are you sure you don't want to study at my house?
Сигурен ли си, че не искаш да учиш в моята къща?