Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Hook на български език

EnglishBulgarian

Hook

/hʊk/

noun

1. A catch for locking a door

  synonym:
 • hook

1. Улов за заключване на врата

синоним:
 • кука

2. A sharp curve or crook

 • A shape resembling a hook
  synonym:
 • hook
 • ,
 • crotchet

2. Остра крива или мошеник

 • Форма, наподобяваща кука
синоним:
 • кука,
 • плетене на една кука

3. Anything that serves as an enticement

  synonym:
 • bait
 • ,
 • come-on
 • ,
 • hook
 • ,
 • lure
 • ,
 • sweetener

3. Всичко, което служи като примамка

синоним:
 • стръв,
 • Хайде-на,
 • кука,
 • примамка,
 • подсладител

4. A mechanical device that is curved or bent to suspend or hold or pull something

  synonym:
 • hook
 • ,
 • claw

4. Механично устройство, което е извито или огънато, за да спре или задържи или издърпа нещо

синоним:
 • кука,
 • нокът

5. A curved or bent implement for suspending or pulling something

  synonym:
 • hook

5. Извит или огънат инструмент за спиране или издърпване на нещо

синоним:
 • кука

6. A golf shot that curves to the left for a right-handed golfer

 • "He took lessons to cure his hooking"
  synonym:
 • hook
 • ,
 • draw
 • ,
 • hooking

6. Голф изстрел, който се извива вляво за десен голф

 • "Той взе уроци, за да излекува закачането си"
синоним:
 • кука,
 • теглене,
 • закачане

7. A short swinging punch delivered from the side with the elbow bent

  synonym:
 • hook

7. Къс люлеещ се удар, доставен отстрани с огънат лакът

синоним:
 • кука

8. A basketball shot made over the head with the hand that is farther from the basket

  synonym:
 • hook shot
 • ,
 • hook

8. Баскетболен изстрел, направен над главата с ръката, която е по-далеч от коша

синоним:
 • кука изстрел,
 • кука

verb

1. Fasten with a hook

  synonym:
 • hook

1. Закопчалка с кука

синоним:
 • кука

2. Rip off

 • Ask an unreasonable price
  synonym:
 • overcharge
 • ,
 • soak
 • ,
 • surcharge
 • ,
 • gazump
 • ,
 • fleece
 • ,
 • plume
 • ,
 • pluck
 • ,
 • rob
 • ,
 • hook

2. Откъсване

 • Попитайте неразумна цена
синоним:
 • надценка,
 • накисване,
 • доплащане,
 • газа,
 • руно,
 • plume,
 • скуба,
 • ограбен,
 • кука

3. Make a piece of needlework by interlocking and looping thread with a hooked needle

 • "She sat there crocheting all day"
  synonym:
 • crochet
 • ,
 • hook

3. Направете парче ръкоделие, като заключвате и завързвате конец с закачена игла

 • "Тя седеше там и плетеше цял ден"
синоним:
 • плетене на една кука,
 • кука

4. Hit a ball and put a spin on it so that it travels to the left

  synonym:
 • hook

4. Удари топка и сложи въртене върху нея, така че да пътува вляво

синоним:
 • кука

5. Take by theft

 • "Someone snitched my wallet!"
  synonym:
 • hook
 • ,
 • snitch
 • ,
 • thieve
 • ,
 • cop
 • ,
 • knock off
 • ,
 • glom

5. Вземете чрез кражба

 • "Някой ми откъсна портфейла!"
синоним:
 • кука,
 • доносник,
 • крадец,
 • ченге,
 • нокаутирам,
 • Голом

6. Make off with belongings of others

  synonym:
 • pilfer
 • ,
 • cabbage
 • ,
 • purloin
 • ,
 • pinch
 • ,
 • abstract
 • ,
 • snarf
 • ,
 • swipe
 • ,
 • hook
 • ,
 • sneak
 • ,
 • filch
 • ,
 • nobble
 • ,
 • lift

6. Гримирайте се с вещи на други

синоним:
 • Пилфер,
 • зеле,
 • purloin,
 • щипка,
 • абстрактна,
 • snarf,
 • прекарване на пръст,
 • кука,
 • промъкване,
 • филе,
 • благороден,
 • повдигане

7. Hit with a hook

 • "His opponent hooked him badly"
  synonym:
 • hook

7. Удари с кука

 • "Опонентът му го закачи лошо"
синоним:
 • кука

8. Catch with a hook

 • "Hook a fish"
  synonym:
 • hook

8. Хванете с кука

 • "Кука риба"
синоним:
 • кука

9. To cause (someone or oneself) to become dependent (on something, especially a narcotic drug)

  synonym:
 • addict
 • ,
 • hook

9. Да накара ( някой или себе си ) да стане зависим ( за нещо, особено наркотично лекарство )

синоним:
 • наркоман,
 • кука

10. Secure with the foot

 • "Hook the ball"
  synonym:
 • hook

10. Закрепете с крака

 • "Закачи топката"
синоним:
 • кука

11. Entice and trap

 • "The car salesman had snared three potential customers"
  synonym:
 • hook
 • ,
 • snare

11. Примамка и капан

 • "„продавачът на автомобили беше примъкнал трима потенциални клиенти“"
синоним:
 • кука,
 • примка

12. Approach with an offer of sexual favors

 • "He was solicited by a prostitute"
 • "The young man was caught soliciting in the park"
  synonym:
 • hook
 • ,
 • solicit
 • ,
 • accost

12. Подход с предложение за сексуални благосклонности

 • "Той беше поискан от проститутка"
 • "„младежът беше хванат да иска в парка“"
синоним:
 • кука,
 • ритник,
 • acost

Examples of using

I have a feeling he's not going to let me off the hook that easily.
Имам чувството, че той няма да ми позволи да се откача толкова лесно.
Hang your jacket on the hook by the door.
Сложи си якето на закачалката до вратата.