Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hokey" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "хоки" на български език

EnglishBulgarian

Hokey

[Хоки]
/hoʊki/

adjective

1. Effusively or insincerely emotional

 • "A bathetic novel"
 • "Maudlin expressions of sympathy"
 • "Mushy effusiveness"
 • "A schmaltzy song"
 • "Sentimental soap operas"
 • "Slushy poetry"
  synonym:
 • bathetic
 • ,
 • drippy
 • ,
 • hokey
 • ,
 • maudlin
 • ,
 • mawkish
 • ,
 • kitschy
 • ,
 • mushy
 • ,
 • schmaltzy
 • ,
 • schmalzy
 • ,
 • sentimental
 • ,
 • soppy
 • ,
 • soupy
 • ,
 • slushy

1. Ефузивно или неискрено емоционално

 • "Батетичен роман"
 • "Маудлински изрази на съчувствие"
 • "Кашава ефузивност"
 • "Шмалцова песен"
 • "Сантиментални сапунени опери"
 • "Кишава поезия"
  синоним:
 • батетичен
 • ,
 • капково
 • ,
 • хоки
 • ,
 • модлин
 • ,
 • маукиш
 • ,
 • кичозен
 • ,
 • кашав
 • ,
 • шмалци
 • ,
 • шмалзи
 • ,
 • сантиментален
 • ,
 • подгизнал
 • ,
 • супи
 • ,
 • кишав

2. Artificially formal

 • "That artificial humility that her husband hated"
 • "Contrived coyness"
 • "A stilted letter of acknowledgment"
 • "When people try to correct their speech they develop a stilted pronunciation"
  synonym:
 • artificial
 • ,
 • contrived
 • ,
 • hokey
 • ,
 • stilted

2. Изкуствено формално

 • "Това изкуствено смирение, което съпругът й мразеше"
 • "„измислена свенливост“"
 • "„наковано писмо за признание“"
 • "Когато хората се опитват да коригират речта си, те развиват наклонено произношение"
  синоним:
 • изкуствен
 • ,
 • измислено
 • ,
 • хоки
 • ,
 • наколен