Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hitch" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "hitch" на български език

EnglishBulgarian

Hitch

[Закачане]
/hɪʧ/

noun

1. A period of time spent in military service

  synonym:
 • enlistment
 • ,
 • hitch
 • ,
 • term of enlistment
 • ,
 • tour of duty
 • ,
 • duty tour
 • ,
 • tour

1. Период от време, прекарано на военна служба

  синоним:
 • набор
 • ,
 • закачане
 • ,
 • срок на набор
 • ,
 • обиколка на дежурството
 • ,
 • дежурна обиколка
 • ,
 • тур

2. The state of inactivity following an interruption

 • "The negotiations were in arrest"
 • "Held them in check"
 • "During the halt he got some lunch"
 • "The momentary stay enabled him to escape the blow"
 • "He spent the entire stop in his seat"
  synonym:
 • arrest
 • ,
 • check
 • ,
 • halt
 • ,
 • hitch
 • ,
 • stay
 • ,
 • stop
 • ,
 • stoppage

2. Състоянието на бездействие след прекъсване

 • "Преговорите бяха в арест"
 • "„държа ги под контрол“"
 • "По време на спирането той получи обяд"
 • "Моментният престой му позволи да избяга от удара"
 • "Той прекара цялата спирка на мястото си"
  синоним:
 • арестуване
 • ,
 • проверете
 • ,
 • спиране
 • ,
 • закачане
 • ,
 • остани
 • ,
 • спри

3. An unforeseen obstacle

  synonym:
 • hang-up
 • ,
 • hitch
 • ,
 • rub
 • ,
 • snag

3. Непредвидено препятствие

  синоним:
 • затварям
 • ,
 • закачане
 • ,
 • търкайте

4. A connection between a vehicle and the load that it pulls

  synonym:
 • hitch

4. Връзка между превозно средство и товара, който тегли

  синоним:
 • закачане

5. A knot that can be undone by pulling against the strain that holds it

 • A temporary knot
  synonym:
 • hitch

5. Възел, който може да бъде разкопчан чрез издърпване срещу напрежението, което го държи

 • Временен възел
  синоним:
 • закачане

6. Any obstruction that impedes or is burdensome

  synonym:
 • hindrance
 • ,
 • hinderance
 • ,
 • hitch
 • ,
 • preventive
 • ,
 • preventative
 • ,
 • encumbrance
 • ,
 • incumbrance
 • ,
 • interference

6. Всяко препятствие, което възпрепятства или е обременяващо

  синоним:
 • пречка
 • ,
 • възпрепятстване
 • ,
 • закачане
 • ,
 • превантивна
 • ,
 • превантивно
 • ,
 • тежест
 • ,
 • инкумбранс
 • ,
 • интерференция

7. The uneven manner of walking that results from an injured leg

  synonym:
 • hitch
 • ,
 • hobble
 • ,
 • limp

7. Неравномерният начин на ходене, който е резултат от наранен крак

  синоним:
 • закачане
 • ,
 • куцукане
 • ,
 • накуцване

verb

1. To hook or entangle

 • "One foot caught in the stirrup"
  synonym:
 • hitch
 • ,
 • catch

1. За закачане или заплитане

 • "Един крак, хванат в стремето"
  синоним:
 • закачане
 • ,
 • хващам

2. Walk impeded by some physical limitation or injury

 • "The old woman hobbles down to the store every day"
  synonym:
 • limp
 • ,
 • gimp
 • ,
 • hobble
 • ,
 • hitch

2. Ходене, възпрепятствано от някакво физическо ограничение или нараняване

 • "Старицата куцука всеки ден до магазина"
  синоним:
 • накуцване
 • ,
 • gimp
 • ,
 • куцукане
 • ,
 • закачане

3. Jump vertically, with legs stiff and back arched

 • "The yung filly bucked"
  synonym:
 • buck
 • ,
 • jerk
 • ,
 • hitch

3. Скачайте вертикално, със схванати крака и извити назад

 • "Кобилката юнг се издъни"
  синоним:
 • бък
 • ,
 • кретен
 • ,
 • закачане

4. Travel by getting free rides from motorists

  synonym:
 • hitchhike
 • ,
 • hitch
 • ,
 • thumb

4. Пътувайте, като получавате безплатни вози от шофьори

  синоним:
 • стоп
 • ,
 • закачане
 • ,
 • палец

5. Connect to a vehicle: "hitch the trailer to the car"

  synonym:
 • hitch

5. Свържете се с превозно средство: "закачете ремаркето за колата"

  синоним:
 • закачане