Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "historical" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "исторически" на български език

EnglishBulgarian

Historical

[Исторически]
/hɪstɔrɪkəl/

adjective

1. Of or relating to the study of history

 • "Historical scholars"
 • "A historical perspective"
  synonym:
 • historical

1. На или свързани с изучаването на историята

 • "Исторически учени"
 • "Историческа перспектива"
  синоним:
 • исторически

2. Having once lived or existed or taken place in the real world as distinct from being legendary

 • "The historical jesus"
 • "Doubt that a historical camelot every existed"
 • "Actual historical events"
  synonym:
 • historical

2. Някога е живял или съществувал или се е състоял в реалния свят като различен от легендарния

 • "Историческият исус"
 • "Съмнение, че всеки исторически камелот съществува"
 • "Действителни исторически събития"
  синоним:
 • исторически

3. Belonging to the past

 • Of what is important or famous in the past
 • "Historic victories"
 • "Historical (or historic) times"
 • "A historical character"
  synonym:
 • historic
 • ,
 • historical

3. Принадлежащи към миналото

 • От това, което е важно или известно в миналото
 • "Исторически победи"
 • "Исторически ( или исторически ) пъти"
 • "Исторически характер"
  синоним:
 • исторически

4. Used of the study of a phenomenon (especially language) as it changes through time

 • "Diachronic linguistics"
  synonym:
 • diachronic
 • ,
 • historical

4. Използван за изследване на явление ( особено език ), тъй като се променя във времето

 • "Диахронна лингвистика"
  синоним:
 • диахронна
 • ,
 • исторически