Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "height" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "височина" на български език

EnglishBulgarian

Height

[Височина]
/haɪt/

noun

1. The vertical dimension of extension

 • Distance from the base of something to the top
  synonym:
 • height
 • ,
 • tallness

1. Вертикалното измерение на разширението

 • Разстояние от основата на нещо до върха
  синоним:
 • височина

2. The highest level or degree attainable

 • The highest stage of development
 • "His landscapes were deemed the acme of beauty"
 • "The artist's gifts are at their acme"
 • "At the height of her career"
 • "The peak of perfection"
 • "Summer was at its peak"
 • "...catapulted einstein to the pinnacle of fame"
 • "The summit of his ambition"
 • "So many highest superlatives achieved by man"
 • "At the top of his profession"
  synonym:
 • acme
 • ,
 • height
 • ,
 • elevation
 • ,
 • peak
 • ,
 • pinnacle
 • ,
 • summit
 • ,
 • superlative
 • ,
 • meridian
 • ,
 • tiptop
 • ,
 • top

2. Най-високото ниво или степен, постижима

 • Най-високият етап на развитие
 • "Неговите пейзажи се смятаха за акме на красотата"
 • "Даровете на художника са на мястото им"
 • "В разгара на кариерата си"
 • "Върхът на съвършенството"
 • "Лятото беше в своя пик"
 • "...катапултира айнщайн до върха на славата"
 • "Срещата на върха на неговата амбиция"
 • "Толкова много най-високи суперлативи, постигнати от човека"
 • "На върха на професията си"
  синоним:
 • acme
 • ,
 • височина
 • ,
 • кота
 • ,
 • връх
 • ,
 • среща на върха
 • ,
 • превъзходен
 • ,
 • меридиан
 • ,
 • върха на върха

3. (of a standing person) the distance from head to foot

  synonym:
 • stature
 • ,
 • height

3. ( на изправен човек ) разстоянието от главата до крака

  синоним:
 • ръст
 • ,
 • височина

4. Elevation especially above sea level or above the earth's surface

 • "The altitude gave her a headache"
  synonym:
 • altitude
 • ,
 • height

4. Надморска височина, особено над морското равнище или над земната повърхност

 • "Надморската височина й създаде главоболие"
  синоним:
 • надморска височина
 • ,
 • височина

Examples of using

They are of average height.
Те са със среден ръст.
They are of average height.
Те са средно високи.
She is of average height.
Тя е със среден ръст.