Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Header на български език

EnglishBulgarian

Header

/hɛdər/

noun

1. A line of text serving to indicate what the passage below it is about

 • "The heading seemed to have little to do with the text"
  synonym:
 • heading
 • ,
 • header
 • ,
 • head

1. Ред текст, който служи за посочване на пасажа под него

 • "Заглавието изглежда нямаше много общо с текста"
  синоним:
 • заглавие
 • ,
 • header
 • ,
 • глава

2. Horizontal beam used as a finishing piece over a door or window

  synonym:
 • header
 • ,
 • lintel

2. Хоризонтален лъч, използван като довършително парче над врата или прозорец

  синоним:
 • header
 • ,
 • Линтел

3. Brick that is laid sideways at the top of a wall

  synonym:
 • header
 • ,
 • coping
 • ,
 • cope

3. Тухла, която е положена настрани в горната част на стената

  синоним:
 • header
 • ,
 • справяне
 • ,
 • се справям

4. A framing member crossing and supporting the ends of joists, studs, or rafters so as to transfer their weight to parallel joists, studs, or rafters

  synonym:
 • header

4. Член на рамката, пресичащ и поддържащ краищата на греди, шипове или гребци, така че да прехвърлят теглото си на успоредни греди, шипове или гребци

  синоним:
 • header

5. A machine that cuts the heads off grain and moves them into a wagon

  synonym:
 • header

5. Машина, която отрязва главите от зърно и ги премества във вагон

  синоним:
 • header

6. (soccer) the act of hitting the ball with your head

  synonym:
 • header

6. ( soccer ) актът на удряне на топката с глава

  синоним:
 • header

7. A headlong jump (or fall)

 • "He took a header into the shrubbery"
  synonym:
 • header

7. Скок на главата ( или падане )

 • "Той взе глава в храсталака"
  синоним:
 • header