Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "have" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "има" на български език

EnglishBulgarian

Have

[Имам]
/hæv/

noun

1. A person who possesses great material wealth

  synonym:
 • rich person
 • ,
 • wealthy person
 • ,
 • have

1. Човек, който притежава голямо материално богатство

синоним:
 • богат човек,
 • богат човек,
 • имам

verb

1. Have or possess, either in a concrete or an abstract sense

 • "She has $1,000 in the bank"
 • "He has got two beautiful daughters"
 • "She holds a master's degree from harvard"
  synonym:
 • have
 • ,
 • have got
 • ,
 • hold

1. Имат или притежават, или в конкретен, или в абстрактен смисъл

 • "„тя има $ 1000 в банката“"
 • "Той има две красиви дъщери"
 • "„тя има магистърска степен от харвард“"
синоним:
 • имам,
 • имам,
 • задръжте

2. Have as a feature

 • "This restaurant features the most famous chefs in france"
  synonym:
 • have
 • ,
 • feature

2. Имат като функция

 • "„този ресторант разполага с най-известните готвачи във франция“"
синоним:
 • имам,
 • функция

3. Go through (mental or physical states or experiences)

 • "Get an idea"
 • "Experience vertigo"
 • "Get nauseous"
 • "Receive injuries"
 • "Have a feeling"
  synonym:
 • experience
 • ,
 • receive
 • ,
 • have
 • ,
 • get

3. Преминете през ( психични или физически състояния или преживявания )

 • "Вземете идея"
 • "Опит световъртеж"
 • "Гади"
 • "Получаване на наранявания"
 • "Имам чувство"
синоним:
 • опит,
 • получаване,
 • имам,
 • получите

4. Have ownership or possession of

 • "He owns three houses in florida"
 • "How many cars does she have?"
  synonym:
 • own
 • ,
 • have
 • ,
 • possess

4. Имат собственост или притежание на

 • "„той притежава три къщи във флорида“"
 • "Колко коли има?"
синоним:
 • собствен,
 • имам,
 • притежава

5. Cause to move

 • Cause to be in a certain position or condition
 • "He got his squad on the ball"
 • "This let me in for a big surprise"
 • "He got a girl into trouble"
  synonym:
 • get
 • ,
 • let
 • ,
 • have

5. Причина за преместване

 • Причина да е в определено положение или състояние
 • "Той получи отбора си на топката"
 • "„това ме пусна за голяма изненада“"
 • "Той вкара момиче в беда"
синоним:
 • получите,
 • нека,
 • имам

6. Serve oneself to, or consume regularly

 • "Have another bowl of chicken soup!"
 • "I don't take sugar in my coffee"
  synonym:
 • consume
 • ,
 • ingest
 • ,
 • take in
 • ,
 • take
 • ,
 • have

6. Служи на себе си или консумирайте редовно

 • "Имайте още една купа с пилешка супа!"
 • "Не вземам захар в кафето си"
синоним:
 • консумират,
 • поглъща,
 • влез,
 • вземам,
 • имам

7. Have a personal or business relationship with someone

 • "Have a postdoc"
 • "Have an assistant"
 • "Have a lover"
  synonym:
 • have

7. Имат лични или бизнес отношения с някого

 • "Имам постдок"
 • "Имам асистент"
 • "Имам любовник"
синоним:
 • имам

8. Organize or be responsible for

 • "Hold a reception"
 • "Have, throw, or make a party"
 • "Give a course"
  synonym:
 • hold
 • ,
 • throw
 • ,
 • have
 • ,
 • make
 • ,
 • give

8. Организирайте или бъдете отговорни за

 • "Задръжте прием"
 • "Имайте, хвърляйте или правете парти"
 • "Дай курс"
синоним:
 • задръжте,
 • хвърлям,
 • имам,
 • направи,
 • давам

9. Have left

 • "I have two years left"
 • "I don't have any money left"
 • "They have two more years before they retire"
  synonym:
 • have

9. Са си тръгнали

 • "„остават ми две години“"
 • "„не ми остават пари“"
 • "„те имат още две години, преди да се пенсионират“"
синоним:
 • имам

10. Be confronted with

 • "What do we have here?"
 • "Now we have a fine mess"
  synonym:
 • have

10. Да се сблъскаме

 • "Какво имаме тук?"
 • "Сега имаме хубава каша"
синоним:
 • имам

11. Undergo

 • "The stocks had a fast run-up"
  synonym:
 • have
 • ,
 • experience

11. Подлагам

 • "„акциите имаха бързо изтичане“"
синоним:
 • имам,
 • опит

12. Suffer from

 • Be ill with
 • "She has arthritis"
  synonym:
 • have

12. Страда от

 • Бъди болен
 • "Тя има артрит"
синоним:
 • имам

13. Cause to do

 • Cause to act in a specified manner
 • "The ads induced me to buy a vcr"
 • "My children finally got me to buy a computer"
 • "My wife made me buy a new sofa"
  synonym:
 • induce
 • ,
 • stimulate
 • ,
 • cause
 • ,
 • have
 • ,
 • get
 • ,
 • make

13. Причина за правене

 • Причина да действа по определен начин
 • "„рекламите ме накараха да купя видеорекордер“"
 • "„децата ми най-накрая ме накараха да си купя компютър“"
 • "Жена ми ме накара да си купя нов диван"
синоним:
 • индуциране,
 • стимулират,
 • причина,
 • имам,
 • получите,
 • направи

14. Receive willingly something given or offered

 • "The only girl who would have him was the miller's daughter"
 • "I won't have this dog in my house!"
 • "Please accept my present"
  synonym:
 • accept
 • ,
 • take
 • ,
 • have

14. Получавате с желание нещо дадено или предложено

 • "Единственото момиче, което щеше да го има, беше дъщерята на мелничаря"
 • "Няма да имам това куче в къщата си!"
 • "„моля, приемете моя подарък“"
синоним:
 • приема,
 • вземам,
 • имам

15. Get something

 • Come into possession of
 • "Receive payment"
 • "Receive a gift"
 • "Receive letters from the front"
  synonym:
 • receive
 • ,
 • have

15. Вземете нещо

 • Влизат във владение на
 • "Получаване на плащане"
 • "Получи подарък"
 • "Получаване на букви отпред"
синоним:
 • получаване,
 • имам

16. Undergo (as of injuries and illnesses)

 • "She suffered a fracture in the accident"
 • "He had an insulin shock after eating three candy bars"
 • "She got a bruise on her leg"
 • "He got his arm broken in the scuffle"
  synonym:
 • suffer
 • ,
 • sustain
 • ,
 • have
 • ,
 • get

16. Претърпяйте ( като наранявания и заболявания )

 • "„тя претърпя фрактура при произшествието“"
 • "Той имаше инсулинов шок, след като изяде три бонбона"
 • "Тя получи синина по крака"
 • "Той е счупил ръката си в разправията"
синоним:
 • страда,
 • поддържам,
 • имам,
 • получите

17. Achieve a point or goal

 • "Nicklaus had a 70"
 • "The brazilian team got 4 goals"
 • "She made 29 points that day"
  synonym:
 • have
 • ,
 • get
 • ,
 • make

17. Постигане на точка или цел

 • "Никлаус имаше 70"
 • "Бразилският отбор получи 4 гола"
 • "„тя направи 29 точки този ден“"
синоним:
 • имам,
 • получите,
 • направи

18. Cause to be born

 • "My wife had twins yesterday!"
  synonym:
 • give birth
 • ,
 • deliver
 • ,
 • bear
 • ,
 • birth
 • ,
 • have

18. Причина да се роди

 • "Жена ми имаше близнаци вчера!"
синоним:
 • роди,
 • доставяне,
 • мечка,
 • раждане,
 • имам

19. Have sex with

 • Archaic use
 • "He had taken this woman when she was most vulnerable"
  synonym:
 • take
 • ,
 • have

19. Правят секс с

 • Архаична употреба
 • "„той беше взел тази жена, когато тя беше най-уязвима“"
синоним:
 • вземам,
 • имам

Examples of using

We have very big lotus leaves.
Имаме много големи лотусови листа.
I have a few French books.
Имам няколко френски книги.
I have relatives in Boston.
Имам роднини в Бостън.