Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "haul" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "haul" на български език

EnglishBulgarian

Haul

[Дърпам]
/hɔl/

noun

1. The act of drawing or hauling something

 • "The haul up the hill went very slowly"
  synonym:
 • draw
 • ,
 • haul
 • ,
 • haulage

1. Актът на рисуване или теглене на нещо

 • "Изкачването нагоре по хълма тръгна много бавно"
  синоним:
 • теглене
 • ,
 • превоз на товари

2. The quantity that was caught

 • "The catch was only 10 fish"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • haul

2. Количеството, което беше уловено

 • "Уловът беше само 10 риби"
  синоним:
 • улов
 • ,
 • теглене

verb

1. Draw slowly or heavily

 • "Haul stones"
 • "Haul nets"
  synonym:
 • haul
 • ,
 • hale
 • ,
 • cart
 • ,
 • drag

1. Теглете бавно или силно

 • "Камъни за основен ремонт"
 • "Ремарке за теглене"
  синоним:
 • теглене
 • ,
 • Хейл
 • ,
 • количка
 • ,
 • влачене

2. Transport in a vehicle

 • "Haul stones from the quarry in a truck"
 • "Haul vegetables to the market"
  synonym:
 • haul

2. Транспорт в превозно средство

 • "Камъни за ремонт от кариерата в камион"
 • "Отправете зеленчуците на пазара"
  синоним:
 • теглене