Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "harness" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "сбруя" на български език

EnglishBulgarian

Harness

[Сбруя]
/hɑrnəs/

noun

1. A support consisting of an arrangement of straps for holding something to the body (especially one supporting a person suspended from a parachute)

  synonym:
 • harness

1. Опора, състояща се от подреждане на ремъци за задържане на нещо към тялото (особено такъв, поддържащ човек, окачен на парашут)

  синоним:
 • хамбур

2. Stable gear consisting of an arrangement of leather straps fitted to a draft animal so that it can be attached to and pull a cart

  synonym:
 • harness

2. Стабилна екипировка, състояща се от подреждане на кожени каишки, монтирани на впрегатно животно, така че да може да бъде прикрепено към и да тегли количка

  синоним:
 • хамбур

verb

1. Put a harness

 • "Harness the horse"
  synonym:
 • harness
 • ,
 • tackle

1. Сложи сбруя

 • "Впрегнете коня"
  синоним:
 • хамбур
 • ,
 • tackle

2. Exploit the power of

 • "Harness natural forces and resources"
  synonym:
 • harness

2. Експлоатирайте силата на

 • "„впрегнете природните сили и ресурси“"
  синоним:
 • хамбур

3. Control and direct with or as if by reins

 • "Rein a horse"
  synonym:
 • harness
 • ,
 • rein in
 • ,
 • draw rein
 • ,
 • rein

3. Контролирайте и насочвайте с или сякаш с юзди

 • "Укрепи кон"
  синоним:
 • хамбур
 • ,
 • овладейте
 • ,
 • нарисувай рейн
 • ,
 • рейн

4. Keep in check

 • "Rule one's temper"
  synonym:
 • rule
 • ,
 • harness
 • ,
 • rein

4. Дръжте под контрол

 • "Управлявай нрава си"
  синоним:
 • правило
 • ,
 • хамбур
 • ,
 • рейн