Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "happy" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "щастлив" на български език

EnglishBulgarian

Happy

[Щастлив]
/hæpi/

adjective

1. Enjoying or showing or marked by joy or pleasure

 • "A happy smile"
 • "Spent many happy days on the beach"
 • "A happy marriage"
  synonym:
 • happy

1. Наслада или показване или белязана от радост или удоволствие

 • "Щастлива усмивка"
 • "Прекара много щастливи дни на плажа"
 • "Щастлив брак"
  синоним:
 • щастлив

2. Marked by good fortune

 • "A felicitous life"
 • "A happy outcome"
  synonym:
 • felicitous
 • ,
 • happy

2. Белязан от късмет

 • "Убедителен живот"
 • "Щастлив резултат"
  синоним:
 • фелисивен
 • ,
 • щастлив

3. Eagerly disposed to act or to be of service

 • "Glad to help"
  synonym:
 • glad
 • ,
 • happy

3. С нетърпение да действа или да бъде в услуга

 • "Радвам се да помогна"
  синоним:
 • радвам се
 • ,
 • щастлив

4. Well expressed and to the point

 • "A happy turn of phrase"
 • "A few well-chosen words"
  synonym:
 • happy
 • ,
 • well-chosen

4. Добре изразено и до степен

 • "Щастлив обрат на фразата"
 • "Няколко добре подбрани думи"
  синоним:
 • щастлив
 • ,
 • добре подбрани

Examples of using

If I could speak French half as well as you, I'd be happy.
Щях да бъда щастлива, ако можех да говоря френски наполовина толкова добре, колкото го говориш ти.
If I could speak French half as well as you, I'd be happy.
Щях да бъда щастлив, ако можех да говоря френски наполовина толкова добре, колкото го говориш ти.
Every time Mary smiles at him, Tom feels happy.
Всеки път, когато Мери му се усмихва, Том се чувства щастлив.