Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "handle" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "дръжка" на български език

EnglishBulgarian

Handle

[Дръжка]
/hændəl/

noun

1. The appendage to an object that is designed to be held in order to use or move it

 • "He grabbed the hammer by the handle"
 • "It was an old briefcase but it still had a good grip"
  synonym:
 • handle
 • ,
 • grip
 • ,
 • handgrip
 • ,
 • hold

1. Придатъкът към обект, който е проектиран да се държи, за да го използва или премести

 • "Той хвана чука за дръжката"
 • "Беше старо куфарче, но все пак имаше добър захват"
  синоним:
 • дръжка
 • ,
 • хватка
 • ,
 • ръкохватка
 • ,
 • задръж

verb

1. Be in charge of, act on, or dispose of

 • "I can deal with this crew of workers"
 • "This blender can't handle nuts"
 • "She managed her parents' affairs after they got too old"
  synonym:
 • manage
 • ,
 • deal
 • ,
 • care
 • ,
 • handle

1. Бъдете отговорни, действайте или се разпореждайте с

 • "Мога да се справя с този екипаж от работници"
 • "Този блендер не може да се справи с ядки"
 • "Тя управляваше делата на родителите си, след като те остаряха твърде много"
  синоним:
 • управлявам
 • ,
 • сделка
 • ,
 • грижа
 • ,
 • дръжка

2. Interact in a certain way

 • "Do right by her"
 • "Treat him with caution, please"
 • "Handle the press reporters gently"
  synonym:
 • treat
 • ,
 • handle
 • ,
 • do by

2. Взаимодействайте по определен начин

 • "Прави се правилно с нея"
 • "Отнасяйте се с него предпазливо, моля"
 • "Сдръжте се нежно с репортерите на пресата"
  синоним:
 • лекувам
 • ,
 • дръжка
 • ,
 • направете по

3. Act on verbally or in some form of artistic expression

 • "This book deals with incest"
 • "The course covered all of western civilization"
 • "The new book treats the history of china"
  synonym:
 • cover
 • ,
 • treat
 • ,
 • handle
 • ,
 • plow
 • ,
 • deal
 • ,
 • address

3. Действайте вербално или под някаква форма на художествено изразяване

 • "Тази книга се занимава с кръвосмешение"
 • "Курсът обхвана цялата западна цивилизация"
 • "Новата книга третира историята на китай"
  синоним:
 • покривам
 • ,
 • лекувам
 • ,
 • дръжка
 • ,
 • плуг
 • ,
 • сделка
 • ,
 • адрес

4. Touch, lift, or hold with the hands

 • "Don't handle the merchandise"
  synonym:
 • handle
 • ,
 • palm

4. Докосвайте, повдигайте или дръжте с ръце

 • "Не се занимавай със стоката"
  синоним:
 • дръжка
 • ,
 • палма

5. Handle effectively

 • "The burglar wielded an axe"
 • "The young violinist didn't manage her bow very well"
  synonym:
 • wield
 • ,
 • handle
 • ,
 • manage

5. Боравете ефективно

 • "Крадецът е държал брадва"
 • "Младата цигуларка не се справи много добре с лъка си"
  синоним:
 • владея
 • ,
 • дръжка
 • ,
 • управлявам

6. Show and train

 • "The prize-winning poodle was handled by mrs. priscilla prescott"
  synonym:
 • handle

6. Покажи и тренирай

 • "Награденият пудел беше обработен от г-жа присила прескот"
  синоним:
 • дръжка

Examples of using

Tom can handle French quite well.
Том се справя с френския доста добре.
I think you can handle it.
Мисля, че можеш да се справиш.