Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "halt" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "спиране" на български език

EnglishBulgarian

Halt

[Спиране]
/hɔlt/

noun

1. The state of inactivity following an interruption

 • "The negotiations were in arrest"
 • "Held them in check"
 • "During the halt he got some lunch"
 • "The momentary stay enabled him to escape the blow"
 • "He spent the entire stop in his seat"
  synonym:
 • arrest
 • ,
 • check
 • ,
 • halt
 • ,
 • hitch
 • ,
 • stay
 • ,
 • stop
 • ,
 • stoppage

1. Състоянието на бездействие след прекъсване

 • "Преговорите бяха в арест"
 • "„държа ги под контрол“"
 • "По време на спирането той получи обяд"
 • "Моментният престой му позволи да избяга от удара"
 • "Той прекара цялата спирка на мястото си"
  синоним:
 • арестуване
 • ,
 • проверете
 • ,
 • спиране
 • ,
 • закачане
 • ,
 • остани
 • ,
 • спри

2. The event of something ending

 • "It came to a stop at the bottom of the hill"
  synonym:
 • stop
 • ,
 • halt

2. Събитието на нещо, което свършва

 • "Дойде до спирка в дъното на хълма"
  синоним:
 • спри
 • ,
 • спиране

3. An interruption or temporary suspension of progress or movement

 • "A halt in the arms race"
 • "A nuclear freeze"
  synonym:
 • freeze
 • ,
 • halt

3. Прекъсване или временно спиране на напредъка или движението

 • "Спиране на надпреварата във въоръжаването"
 • "Ядрено замразяване"
  синоним:
 • замръзни
 • ,
 • спиране

verb

1. Cause to stop

 • "Halt the engines"
 • "Arrest the progress"
 • "Halt the presses"
  synonym:
 • halt
 • ,
 • hold
 • ,
 • arrest

1. Причина да спре

 • "Вдигнете двигателите"
 • "Арестувайте напредъка"
 • "Спрете пресите"
  синоним:
 • спиране
 • ,
 • задръж
 • ,
 • арестуване

2. Come to a halt, stop moving

 • "The car stopped"
 • "She stopped in front of a store window"
  synonym:
 • stop
 • ,
 • halt

2. Спрете, спрете да се движите

 • "Колата спря"
 • "Тя спря пред витрина на магазин"
  синоним:
 • спри
 • ,
 • спиране

3. Stop from happening or developing

 • "Block his election"
 • "Halt the process"
  synonym:
 • stop
 • ,
 • halt
 • ,
 • block
 • ,
 • kibosh

3. Спрете да се случвате или развивате

 • "„блокирайте избора му“"
 • "Повиши процеса"
  синоним:
 • спри
 • ,
 • спиране
 • ,
 • блок
 • ,
 • кибош

4. Stop the flow of a liquid

 • "Staunch the blood flow"
 • "Stem the tide"
  synonym:
 • stem
 • ,
 • stanch
 • ,
 • staunch
 • ,
 • halt

4. Спрете потока на течност

 • "Започнете притока на кръв"
 • "Поддържайте прилива"
  синоним:
 • стъбло
 • ,
 • станч
 • ,
 • твърд
 • ,
 • спиране

adjective

1. Disabled in the feet or legs

 • "A crippled soldier"
 • "A game leg"
  synonym:
 • crippled
 • ,
 • halt
 • ,
 • halting
 • ,
 • lame
 • ,
 • gimpy
 • ,
 • game

1. Инвалиди в краката или краката

 • "Сакат войник"
 • "Игрален крак"
  синоним:
 • сакат
 • ,
 • спиране
 • ,
 • куц
 • ,
 • гимпи
 • ,
 • игра