Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Guide на български език

EnglishBulgarian

Guide

/gaɪd/

noun

1. Someone employed to conduct others

  synonym:
 • usher
 • ,
 • guide

1. Някой, нает да води други

синоним:
 • Ашер,
 • водач

2. Someone who shows the way by leading or advising

  synonym:
 • guide

2. Някой, който показва пътя, като води или съветва

синоним:
 • водач

3. Something that offers basic information or instruction

  synonym:
 • guidebook
 • ,
 • guide

3. Нещо, което предлага основна информация или инструкции

синоним:
 • пътеводител,
 • водач

4. A model or standard for making comparisons

  synonym:
 • template
 • ,
 • templet
 • ,
 • guide

4. Модел или стандарт за извършване на сравнения

синоним:
 • шаблон,
 • изкуствена температура,
 • водач

5. Someone who can find paths through unexplored territory

  synonym:
 • scout
 • ,
 • pathfinder
 • ,
 • guide

5. Някой, който може да намери пътеки през неизследвана територия

синоним:
 • разузнавач,
 • pathfinder,
 • водач

6. A structure or marking that serves to direct the motion or positioning of something

  synonym:
 • guide

6. Структура или маркировка, която служи за насочване на движението или позиционирането на нещо

синоним:
 • водач

verb

1. Direct the course

 • Determine the direction of travelling
  synonym:
 • steer
 • ,
 • maneuver
 • ,
 • manoeuver
 • ,
 • manoeuvre
 • ,
 • direct
 • ,
 • point
 • ,
 • head
 • ,
 • guide
 • ,
 • channelize
 • ,
 • channelise

1. Насочете курса

 • Определете посоката на пътуване
синоним:
 • волан,
 • маневра,
 • manoeuver,
 • маневра,
 • директен,
 • точка,
 • глава,
 • водач,
 • канализиране,
 • канализа

2. Take somebody somewhere

 • "We lead him to our chief"
 • "Can you take me to the main entrance?"
 • "He conducted us to the palace"
  synonym:
 • lead
 • ,
 • take
 • ,
 • direct
 • ,
 • conduct
 • ,
 • guide

2. Заведи някого някъде

 • "Водим го при нашия началник"
 • "Можеш ли да ме заведеш до главния вход?"
 • "„той ни заведе до двореца“"
синоним:
 • олово,
 • вземам,
 • директен,
 • поведение,
 • водач

3. Be a guiding or motivating force or drive

 • "The teacher steered the gifted students towards the more challenging courses"
  synonym:
 • guide
 • ,
 • steer

3. Бъдете водеща или мотивираща сила или задвижване

 • "„учителят насочи надарените ученици към по-предизвикателните курсове“"
синоним:
 • водач,
 • волан

4. Use as a guide

 • "They had the lights to guide on"
  synonym:
 • guide
 • ,
 • guide on

4. Използвайте като водач

 • "„те имаха светлините, които да ръководят“"
синоним:
 • водач,
 • ръководство на

5. Pass over, across, or through

 • "He ran his eyes over her body"
 • "She ran her fingers along the carved figurine"
 • "He drew her hair through his fingers"
  synonym:
 • guide
 • ,
 • run
 • ,
 • draw
 • ,
 • pass

5. Минавам, през или през

 • "Той прокара очи над тялото й"
 • "Тя прокара пръсти по издълбаната фигурка"
 • "Той нарисува косата й през пръстите му"
синоним:
 • водач,
 • тичам,
 • теглене,
 • проход

Examples of using

If you come to Rio, I could be your guide.
Ако дойдеш в Рио, мога да ти бъда ексурзовод.
He acted as my guide.
Той ми беше водач.
He acted as our guide.
Той ни беше водач.