Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "grandeur" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "велик" на български език

EnglishBulgarian

Grandeur

[Величественост]
/grændur/

noun

1. The quality of being magnificent or splendid or grand

 • "For magnificence and personal service there is the queen's hotel"
 • "His `hamlet' lacks the brilliance that one expects"
 • "It is the university that gives the scene its stately splendor"
 • "An imaginative mix of old-fashioned grandeur and colorful art"
 • "Advertisers capitalize on the grandness and elegance it brings to their products"
  synonym:
 • magnificence
 • ,
 • brilliance
 • ,
 • splendor
 • ,
 • splendour
 • ,
 • grandeur
 • ,
 • grandness

1. Качеството да бъде великолепно или великолепно или великолепие

 • "За великолепие и лично обслужване има хотел на кралицата"
 • "Неговият" хамлет "липсва блясъка, който човек очаква"
 • "Университетът е този, който придава на сцената своето великолепно великолепие"
 • "Въображаема смесица от старомодно величие и цветно изкуство"
 • "„рекламодателите се възползват от величието и елегантността, които носи на своите продукти“"
  синоним:
 • великолепие
 • ,
 • блясък
 • ,
 • величие

2. The quality of elevation of mind and exaltation of character or ideals or conduct

  synonym:
 • nobility
 • ,
 • nobleness
 • ,
 • magnanimousness
 • ,
 • grandeur

2. Качеството на издигане на ума и възвишение на характера или идеалите или поведението

  синоним:
 • благородство
 • ,
 • великодушие
 • ,
 • величие