Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "grading" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "класиране" на български език

EnglishBulgarian

Grading

[Оценяване]
/gredɪŋ/

noun

1. The act of arranging in a graduated series

  synonym:
 • scaling
 • ,
 • grading

1. Актът на подреждане в градуирана серия

  синоним:
 • мащабиране
 • ,
 • оценяване

2. Changing the ground level to a smooth horizontal or gently sloping surface

  synonym:
 • grading
 • ,
 • leveling

2. Промяна на нивото на земята до гладка хоризонтална или леко наклонена повърхност

  синоним:
 • оценяване
 • ,
 • изравняване

3. Evaluation of performance by assigning a grade or score

 • "What he disliked about teaching was all the grading he had to do"
  synonym:
 • marking
 • ,
 • grading
 • ,
 • scoring

3. Оценка на изпълнението чрез присвояване на оценка или резултат

 • "Това, което не харесваше в преподаването, беше цялото оценяване, което трябваше да направи"
  синоним:
 • маркиране
 • ,
 • оценяване
 • ,
 • точкуване