Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Grab на български език

EnglishBulgarian

Grab

/græb/

noun

1. A mechanical device for gripping an object

  synonym:
 • grab

1. Механично устройство за захващане на обект

синоним:
 • грабне

2. The act of catching an object with the hands

 • "Mays made the catch with his back to the plate"
 • "He made a grab for the ball before it landed"
 • "Martin's snatch at the bridle failed and the horse raced away"
 • "The infielder's snap and throw was a single motion"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • grab
 • ,
 • snatch
 • ,
 • snap

2. Актът на улов на предмет с ръце

 • "„мейс направи улова с гръб към чинията“"
 • "Той направи грабване за топката, преди да кацне"
 • "Хикането на мартин на юздата се провали и конят се отдръпна"
 • "Щракането и хвърлянето на инфилдера беше едно движение"
синоним:
 • улов,
 • грабне,
 • грабване,
 • щракване

verb

1. Take hold of so as to seize or restrain or stop the motion of

 • "Catch the ball!"
 • "Grab the elevator door!"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • grab
 • ,
 • take hold of

1. Хванете се така, че да изземете или ограничите или спрете движението на

 • "Хвани топката!"
 • "Хванете вратата на асансьора!"
синоним:
 • улов,
 • грабне,
 • хвана се

2. Get hold of or seize quickly and easily

 • "I snapped up all the good buys during the garage sale"
  synonym:
 • snap up
 • ,
 • snaffle
 • ,
 • grab

2. Хванете се или се захващайте бързо и лесно

 • "„счупих всички добри покупки по време на продажбата на гаража“"
синоним:
 • щракна,
 • snafflle,
 • грабне

3. Make a grasping or snatching motion with the hand

 • "The passenger grabbed for the oxygen mask"
  synonym:
 • grab

3. Направете хващащо или грабващо движение с ръката

 • "„пътникът грабна за кислородната маска“"
синоним:
 • грабне

4. Obtain illegally or unscrupulously

 • "Grab power"
  synonym:
 • grab

4. Да се получи незаконно или безскрупулно

 • "Вземете сила"
синоним:
 • грабне

5. Take or grasp suddenly

 • "She grabbed the child's hand and ran out of the room"
  synonym:
 • grab

5. Вземете или хванете внезапно

 • "Тя грабна ръката на детето и изтича от стаята"
синоним:
 • грабне

6. Capture the attention or imagination of

 • "This story will grab you"
 • "The movie seized my imagination"
  synonym:
 • grab
 • ,
 • seize

6. Привлечете вниманието или въображението на

 • "„тази история ще ви грабне“"
 • "„филмът завладя въображението ми“"
синоним:
 • грабне,
 • изземване