Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gossip" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "клюкар" на български език

EnglishBulgarian

Gossip

[Клюкарствам]
/gɑsəp/

noun

1. Light informal conversation for social occasions

  synonym:
 • chitchat
 • ,
 • chit-chat
 • ,
 • chit chat
 • ,
 • small talk
 • ,
 • gab
 • ,
 • gabfest
 • ,
 • gossip
 • ,
 • tittle-tattle
 • ,
 • chin wag
 • ,
 • chin-wag
 • ,
 • chin wagging
 • ,
 • chin-wagging
 • ,
 • causerie

1. Лек неформален разговор за социални поводи

синоним:
 • читчат,
 • чит-чат,
 • чит чат,
 • малки разговори,
 • гаф,
 • gabfest,
 • клюки,
 • tittle-tattle,
 • брадичка валя,
 • брадичка-уаг,
 • брадичка,
 • брадичка,
 • causerie

2. A report (often malicious) about the behavior of other people

 • "The divorce caused much gossip"
  synonym:
 • gossip
 • ,
 • comment
 • ,
 • scuttlebutt

2. Доклад ( често злонамерен ) за поведението на други хора

 • "Разводът предизвика много клюки"
синоним:
 • клюки,
 • коментар,
 • scuttlebutt

3. A person given to gossiping and divulging personal information about others

  synonym:
 • gossip
 • ,
 • gossiper
 • ,
 • gossipmonger
 • ,
 • rumormonger
 • ,
 • rumourmonger
 • ,
 • newsmonger

3. Лице, дадено на клюки и разкриване на лична информация за други

синоним:
 • клюки,
 • клюкар,
 • gossipmonger,
 • rumormonger,
 • слухове,
 • newsmonger

verb

1. Wag one's tongue

 • Speak about others and reveal secrets or intimacies
 • "She won't dish the dirt"
  synonym:
 • dish the dirt
 • ,
 • gossip

1. Махнете си езика

 • Говори за други и разкрива тайни или интимности
 • "Тя няма да измие мръсотията"
синоним:
 • чиния мръсотията,
 • клюки

2. Talk socially without exchanging too much information

 • "The men were sitting in the cafe and shooting the breeze"
  synonym:
 • chew the fat
 • ,
 • shoot the breeze
 • ,
 • chat
 • ,
 • confabulate
 • ,
 • confab
 • ,
 • chitchat
 • ,
 • chit-chat
 • ,
 • chatter
 • ,
 • chaffer
 • ,
 • natter
 • ,
 • gossip
 • ,
 • jaw
 • ,
 • claver
 • ,
 • visit

2. Говорете социално, без да обменяте твърде много информация

 • "Мъжете седяха в кафенето и стреляха по ветреца"
синоним:
 • дъвчете мазнините,
 • стреляй полъха,
 • чат,
 • confabulate,
 • confab,
 • читчат,
 • чит-чат,
 • бъбрив,
 • плявар,
 • natter,
 • клюки,
 • челюст,
 • клавер,
 • посещение