Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "glad" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "млад" на български език

EnglishBulgarian

Glad

[Радостен]
/glæd/

noun

1. Any of numerous plants of the genus gladiolus native chiefly to tropical and south africa having sword-shaped leaves and one-sided spikes of brightly colored funnel-shaped flowers

 • Widely cultivated
  synonym:
 • gladiolus
 • ,
 • gladiola
 • ,
 • glad
 • ,
 • sword lily

1. Всяко от многобройните растения от рода gladiolus, родом главно от тропическа и южна африка, имащи листа с форма на меч и едностранни шипове на ярко оцветени цветя във формата на фуния

 • Широко култивиран
  синоним:
 • Гладиолус
 • ,
 • гладиола
 • ,
 • радвам се
 • ,
 • лилия от меч

adjective

1. Showing or causing joy and pleasure

 • Especially made happy
 • "Glad you are here"
 • "Glad that they succeeded"
 • "Gave a glad shout"
 • "A glad smile"
 • "Heard the glad news"
 • "A glad occasion"
  synonym:
 • glad

1. Показване или причиняване на радост и удоволствие

 • Особено щастлив
 • "Радвам се, че сте тук"
 • "Радвам се, че успяха"
 • "Извика радостен вик"
 • "Радваща се усмивка"
 • "Чухте радостните новини"
 • "Радващ повод"
  синоним:
 • радвам се

2. Eagerly disposed to act or to be of service

 • "Glad to help"
  synonym:
 • glad
 • ,
 • happy

2. С нетърпение да действа или да бъде в услуга

 • "Радвам се да помогна"
  синоним:
 • радвам се
 • ,
 • щастлив

3. Feeling happy appreciation

 • "Glad of the fire's warmth"
  synonym:
 • glad

3. Чувство на щастлива признателност

 • "Остъклена от топлината на огъня"
  синоним:
 • радвам се

4. Cheerful and bright

 • "A beaming smile"
 • "A glad may morning"
  synonym:
 • beaming
 • ,
 • glad

4. Весел и светъл

 • "Лъчеща усмивка"
 • "Радваща майска сутрин"
  синоним:
 • лъчезарен
 • ,
 • радвам се

Examples of using

I'm glad I could be of some assistance.
Радвам се, че можах да помогна.
I had forgotten all about today's meeting. I'm glad you reminded me.
Съвсем бях забравил за днешната среща. Благодаря ти, че ми напомни.
I'm glad I'm Tom's friend.
Радвам се, че съм приятелка на Том.