Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "give" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "дай" на български език

EnglishBulgarian

Give

[Давам]
/gɪv/

noun

1. The elasticity of something that can be stretched and returns to its original length

  synonym:
 • give
 • ,
 • spring
 • ,
 • springiness

1. Еластичността на нещо, което може да се разтегне и да се върне към първоначалната си дължина

  синоним:
 • давам
 • ,
 • пролет
 • ,
 • проницателност

verb

1. Cause to have, in the abstract sense or physical sense

 • "She gave him a black eye"
 • "The draft gave me a cold"
  synonym:
 • give

1. Причина да има, в абстрактния смисъл или физически смисъл

 • "Тя му даде черно око"
 • "„черновата ми настинка“"
  синоним:
 • давам

2. Be the cause or source of

 • "He gave me a lot of trouble"
 • "Our meeting afforded much interesting information"
  synonym:
 • yield
 • ,
 • give
 • ,
 • afford

2. Да бъде причината или източникът на

 • "Той ми създаде много проблеми"
 • "„срещата ни предостави много интересна информация“"
  синоним:
 • добив
 • ,
 • давам
 • ,
 • си позволява

3. Transfer possession of something concrete or abstract to somebody

 • "I gave her my money"
 • "Can you give me lessons?"
 • "She gave the children lots of love and tender loving care"
  synonym:
 • give

3. Прехвърляне на притежание на нещо конкретно или абстрактно на някого

 • "Дадох й парите си"
 • "Можете ли да ми дадете уроци?"
 • "„тя даде на децата много любов и нежни любящи грижи“"
  синоним:
 • давам

4. Convey or reveal information

 • "Give one's name"
  synonym:
 • give

4. Предават или разкриват информация

 • "„дай име“"
  синоним:
 • давам

5. Convey, as of a compliment, regards, attention, etc.

 • Bestow
 • "Don't pay him any mind"
 • "Give the orders"
 • "Give him my best regards"
 • "Pay attention"
  synonym:
 • give
 • ,
 • pay

5. Предайте, като комплимент, уважение, внимание и т.н.

 • Дари
 • "„не му плащайте нищо против“"
 • "Дай заповедите"
 • "„поздрави го“"
 • "Обърнете внимание"
  синоним:
 • давам
 • ,
 • заплащане

6. Organize or be responsible for

 • "Hold a reception"
 • "Have, throw, or make a party"
 • "Give a course"
  synonym:
 • hold
 • ,
 • throw
 • ,
 • have
 • ,
 • make
 • ,
 • give

6. Организирайте или бъдете отговорни за

 • "Задръжте прием"
 • "Имайте, хвърляйте или правете парти"
 • "Дай курс"
  синоним:
 • задръжте
 • ,
 • хвърлям
 • ,
 • имам
 • ,
 • направи
 • ,
 • давам

7. Convey or communicate

 • Of a smile, a look, a physical gesture
 • "Throw a glance"
 • "She gave me a dirty look"
  synonym:
 • give
 • ,
 • throw

7. Предават или общуват

 • На усмивка, поглед, физически жест
 • "„хвърли поглед“"
 • "Тя ми даде мръсен вид"
  синоним:
 • давам
 • ,
 • хвърлям

8. Give as a present

 • Make a gift of
 • "What will you give her for her birthday?"
  synonym:
 • give
 • ,
 • gift
 • ,
 • present

8. Дай като подарък

 • Направи подарък на
 • "- какво ще й дадеш за рождения й ден?"
  синоним:
 • давам
 • ,
 • подарък
 • ,
 • настоящ

9. Cause to happen or be responsible for

 • "His two singles gave the team the victory"
  synonym:
 • give
 • ,
 • yield

9. Причина да се случи или да бъде отговорен за

 • "Двата му сингъла дадоха победата на отбора"
  синоним:
 • давам
 • ,
 • добив

10. Dedicate

 • "Give thought to"
 • "Give priority to"
 • "Pay attention to"
  synonym:
 • give
 • ,
 • pay
 • ,
 • devote

10. Посвещавам

 • "Помисли"
 • "Дай приоритет на"
 • "Обърнете внимание"
  синоним:
 • давам
 • ,
 • заплащане
 • ,
 • преданоотдаден

11. Give or supply

 • "The cow brings in 5 liters of milk"
 • "This year's crop yielded 1,000 bushels of corn"
 • "The estate renders some revenue for the family"
  synonym:
 • render
 • ,
 • yield
 • ,
 • return
 • ,
 • give
 • ,
 • generate

11. Дай или снабдявай

 • "„кравата носи 5 литра мляко“"
 • "„тази година реколтата даде 1000 бушела царевица“"
 • "„имението носи някои приходи за семейството“"
  синоним:
 • рендериране
 • ,
 • добив
 • ,
 • връщане
 • ,
 • давам
 • ,
 • генерира

12. Transmit (knowledge or skills)

 • "Give a secret to the russians"
 • "Leave your name and address here"
 • "Impart a new skill to the students"
  synonym:
 • impart
 • ,
 • leave
 • ,
 • give
 • ,
 • pass on

12. Предавайте ( знания или умения )

 • "Дайте тайна на руснаците"
 • "Оставете името и адреса си тук"
 • "Придайте ново умение на студентите"
  синоним:
 • пристъпвам
 • ,
 • отпуск
 • ,
 • давам
 • ,
 • предай

13. Bring about

 • "The trompe l'oeil-illusion establishes depth"
  synonym:
 • establish
 • ,
 • give

13. Докара

 • "Trompe l'oeil-illusion установява дълбочина"
  синоним:
 • установява
 • ,
 • давам

14. Leave with

 • Give temporarily
 • "Can i give you my keys while i go in the pool?"
 • "Can i give you the children for the weekend?"
  synonym:
 • give

14. Остави с

 • Дай временно
 • "Мога ли да ви дам ключовете си, докато влизам в басейна?"
 • "Мога ли да ви дам децата за уикенда?"
  синоним:
 • давам

15. Emit or utter

 • "Give a gulp"
 • "Give a yelp"
  synonym:
 • give

15. Излъчвайте или изричайте

 • "„дай глътка“"
 • "Дай пишка"
  синоним:
 • давам

16. Endure the loss of

 • "He gave his life for his children"
 • "I gave two sons to the war"
  synonym:
 • sacrifice
 • ,
 • give

16. Издържа на загубата на

 • "„той даде живота си за децата си“"
 • "Дадох двама синове на войната"
  синоним:
 • жертва
 • ,
 • давам

17. Place into the hands or custody of

 • "Hand me the spoon, please"
 • "Turn the files over to me, please"
 • "He turned over the prisoner to his lawyers"
  synonym:
 • pass
 • ,
 • hand
 • ,
 • reach
 • ,
 • pass on
 • ,
 • turn over
 • ,
 • give

17. Поставете в ръцете или попечителството на

 • "Предайте ми лъжицата, моля"
 • "„превърнете файловете към мен, моля“"
 • "„той предаде затворника на адвокатите си“"
  синоним:
 • проход
 • ,
 • ръка
 • ,
 • обсег
 • ,
 • предай
 • ,
 • обърни се
 • ,
 • давам

18. Give entirely to a specific person, activity, or cause

 • "She committed herself to the work of god"
 • "Give one's talents to a good cause"
 • "Consecrate your life to the church"
  synonym:
 • give
 • ,
 • dedicate
 • ,
 • consecrate
 • ,
 • commit
 • ,
 • devote

18. Дават изцяло на конкретно лице, дейност или причина

 • "„тя се ангажира с божието дело“"
 • "Дай нечии таланти на добра кауза"
 • "Посвете живота си на църквата"
  синоним:
 • давам
 • ,
 • посвещавам
 • ,
 • ангажира
 • ,
 • преданоотдаден

19. Give (as medicine)

 • "I gave him the drug"
  synonym:
 • give

19. Дайте ( като лекарство )

 • "Дадох му наркотика"
  синоним:
 • давам

20. Give or convey physically

 • "She gave him first aid"
 • "I gave him a punch in the nose"
  synonym:
 • give
 • ,
 • apply

20. Дайте или предайте физически

 • "„тя му даде първа помощ“"
 • "Дадох му удар в носа"
  синоним:
 • давам
 • ,
 • кандидатствам

21. Bestow

 • "Give homage"
 • "Render thanks"
  synonym:
 • give
 • ,
 • render

21. Дари

 • "Дай почит"
 • "Предайте благодаря"
  синоним:
 • давам
 • ,
 • рендериране

22. Bestow, especially officially

 • "Grant a degree"
 • "Give a divorce"
 • "This bill grants us new rights"
  synonym:
 • grant
 • ,
 • give

22. Дари, особено официално

 • "Предоставете степен"
 • "Дай развод"
 • "„този законопроект ни предоставя нови права“"
  синоним:
 • безвъзмездна помощ
 • ,
 • давам

23. Move in order to make room for someone for something

 • "The park gave way to a supermarket"
 • "`move over,' he told the crowd"
  synonym:
 • move over
 • ,
 • give way
 • ,
 • give
 • ,
 • ease up
 • ,
 • yield

23. Преместете се, за да направите място за някого за нещо

 • "„паркът отстъпи място на супермаркет“"
 • "Премести се ", каза той пред тълпата"
  синоним:
 • премести се
 • ,
 • дай път
 • ,
 • давам
 • ,
 • лекота
 • ,
 • добив

24. Give food to

 • "Feed the starving children in india"
 • "Don't give the child this tough meat"
  synonym:
 • feed
 • ,
 • give

24. Дай храна на

 • "„нахранете гладуващите деца в индия“"
 • "Не давайте на детето това трудно месо"
  синоним:
 • фураж
 • ,
 • давам

25. Contribute to some cause

 • "I gave at the office"
  synonym:
 • contribute
 • ,
 • give
 • ,
 • chip in
 • ,
 • kick in

25. Допринасят за някаква причина

 • "„дадох в офиса“"
  синоним:
 • допринасят
 • ,
 • давам
 • ,
 • чип в
 • ,
 • ритник

26. Break down, literally or metaphorically

 • "The wall collapsed"
 • "The business collapsed"
 • "The dam broke"
 • "The roof collapsed"
 • "The wall gave in"
 • "The roof finally gave under the weight of the ice"
  synonym:
 • collapse
 • ,
 • fall in
 • ,
 • cave in
 • ,
 • give
 • ,
 • give way
 • ,
 • break
 • ,
 • founder

26. Разбийте, буквално или метафорично

 • "„стената се срути“"
 • "„бизнесът се срина“"
 • "Язовирът се счупи"
 • "Графът се срути"
 • "„стената се предаде“"
 • "Графът най-накрая даде под тежестта на леда"
  синоним:
 • срив
 • ,
 • падане
 • ,
 • пещера в
 • ,
 • давам
 • ,
 • дай път
 • ,
 • почивка
 • ,
 • основател

27. Estimate the duration or outcome of something

 • "He gave the patient three months to live"
 • "I gave him a very good chance at success"
  synonym:
 • give

27. Преценете продължителността или резултата от нещо

 • "„той даде на пациента три месеца да живее“"
 • "„дадох му много добър шанс за успех“"
  синоним:
 • давам

28. Execute and deliver

 • "Give bond"
  synonym:
 • give

28. Изпълнява и доставя

 • "„дай връзка“"
  синоним:
 • давам

29. Deliver in exchange or recompense

 • "I'll give you three books for four cds"
  synonym:
 • give

29. Доставят в замяна или възстановяване

 • "„ще ви дам три книги за четири компактдиска“"
  синоним:
 • давам

30. Afford access to

 • "The door opens to the patio"
 • "The french doors give onto a terrace"
  synonym:
 • afford
 • ,
 • open
 • ,
 • give

30. Достъп до

 • "Вратата се отваря към вътрешния двор"
 • "„френските врати дават на тераса“"
  синоним:
 • си позволява
 • ,
 • отворен
 • ,
 • давам

31. Present to view

 • "He gave the sign to start"
  synonym:
 • give

31. Настоящ за гледане

 • "„той даде знака да започне“"
  синоним:
 • давам

32. Perform for an audience

 • "Pollini is giving another concert in new york"
  synonym:
 • give

32. Изпълнявайте за публика

 • "„полини дава още един концерт в ню йорк“"
  синоним:
 • давам

33. Be flexible under stress of physical force

 • "This material doesn't give"
  synonym:
 • give
 • ,
 • yield

33. Бъдете гъвкави при стрес от физическа сила

 • "„този материал не дава“"
  синоним:
 • давам
 • ,
 • добив

34. Propose

 • "He gave the first of many toasts at the birthday party"
  synonym:
 • give

34. Предлага

 • "Той даде първия от много тостове на рождения ден"
  синоним:
 • давам

35. Accord by verdict

 • "Give a decision for the plaintiff"
  synonym:
 • give

35. Съгласие с присъда

 • "Вземете решение за ищеца"
  синоним:
 • давам

36. Manifest or show

 • "This student gives promise of real creativity"
 • "The office gave evidence of tampering"
  synonym:
 • give

36. Манифест или показване

 • "„този ученик дава обещание за истинско творчество“"
 • "„службата даде показания за подправяне“"
  синоним:
 • давам

37. Offer in good faith

 • "He gave her his word"
  synonym:
 • give

37. Предлагайте добросъвестно

 • "Той й даде думата си"
  синоним:
 • давам

38. Submit for consideration, judgment, or use

 • "Give one's opinion"
 • "Give an excuse"
  synonym:
 • give

38. Представят за разглеждане, решение или употреба

 • "Дай мнение"
 • "Дай извинение"
  синоним:
 • давам

39. Guide or direct, as by behavior of persuasion

 • "You gave me to think that you agreed with me"
  synonym:
 • give

39. Ръководство или директно, като по поведение на убеждаване

 • "„ти ми даде да мисля, че си се съгласил с мен“"
  синоним:
 • давам

40. Allow to have or take

 • "I give you two minutes to respond"
  synonym:
 • give

40. Позволяват да има или взема

 • "„давам ви две минути да отговорите“"
  синоним:
 • давам

41. Inflict as a punishment

 • "She gave the boy a good spanking"
 • "The judge gave me 10 years"
  synonym:
 • give

41. Нанесено като наказание

 • "Тя даде на момчето добро пляскане"
 • "„съдията ми даде 10 години“"
  синоним:
 • давам

42. Occur

 • "What gives?"
  synonym:
 • give

42. Възникване

 • "Какво дава?"
  синоним:
 • давам

43. Consent to engage in sexual intercourse with a man

 • "She gave herself to many men"
  synonym:
 • give

43. Съгласие за участие в сексуален контакт с мъж

 • "„тя се отдаде на много мъже“"
  синоним:
 • давам

44. Proffer (a body part)

 • "She gave her hand to her little sister"
  synonym:
 • give

44. Proffer ( част от тялото )

 • "Тя подаде ръка на малката си сестра"
  синоним:
 • давам

Examples of using

Please give me another cup of coffee.
Моля те, дай ми още една чаша кафе.
Please give me another cup of coffee.
Моля те, налей ми още една чашка кафе.
I didn't want to give Tom any money.
Не исках да давам никакви пари на Том.