Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gist" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "gist" на български език

EnglishBulgarian

Gist

[Гист]
/ʤɪst/

noun

1. The central meaning or theme of a speech or literary work

  synonym:
 • effect
 • ,
 • essence
 • ,
 • burden
 • ,
 • core
 • ,
 • gist

1. Централното значение или тема на реч или литературно произведение

синоним:
 • ефект,
 • същност,
 • тежест,
 • сърцевина,
 • Gist

2. The choicest or most essential or most vital part of some idea or experience

 • "The gist of the prosecutor's argument"
 • "The heart and soul of the republican party"
 • "The nub of the story"
  synonym:
 • kernel
 • ,
 • substance
 • ,
 • core
 • ,
 • center
 • ,
 • centre
 • ,
 • essence
 • ,
 • gist
 • ,
 • heart
 • ,
 • heart and soul
 • ,
 • inwardness
 • ,
 • marrow
 • ,
 • meat
 • ,
 • nub
 • ,
 • pith
 • ,
 • sum
 • ,
 • nitty-gritty

2. Най-добрата или най-съществената или най-жизненоважната част от някаква идея или опит

 • "Същността на аргумента на прокурора"
 • "Сърцето и душата на републиканската партия"
 • "Нубът на историята"
синоним:
 • ядро,
 • вещество,
 • сърцевина,
 • център,
 • център,
 • същност,
 • Gist,
 • сърце,
 • сърце и душа,
 • вътрешност,
 • Marrow,
 • месо,
 • Nub,
 • Пит,
 • сума,
 • Nitty-Gritty