Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Ghost на български език

EnglishBulgarian

Ghost

/goʊst/

noun

1. A mental representation of some haunting experience

 • "He looked like he had seen a ghost"
 • "It aroused specters from his past"
  synonym:
 • ghost
 • ,
 • shade
 • ,
 • spook
 • ,
 • wraith
 • ,
 • specter
 • ,
 • spectre

1. Умствено представяне на някакво преследващо преживяване

 • "Изглеждаше, че е видял призрак"
 • "Това събуди призраци от миналото му"
  синоним:
 • призрак
 • ,
 • сянка
 • ,
 • Spook
 • ,
 • WINY
 • ,
 • призрак
 • ,
 • призрак

2. A writer who gives the credit of authorship to someone else

  synonym:
 • ghostwriter
 • ,
 • ghost

2. Писател, който дава заслугата за авторство на някой друг

  синоним:
 • ghostwriter
 • ,
 • призрак

3. The visible disembodied soul of a dead person

  synonym:
 • ghost

3. Видимата обезличена душа на мъртъв човек

  синоним:
 • призрак

4. A suggestion of some quality

 • "There was a touch of sarcasm in his tone"
 • "He detected a ghost of a smile on her face"
  synonym:
 • touch
 • ,
 • trace
 • ,
 • ghost

4. Предложение за някакво качество

 • "В тона му имаше докосване на сарказъм"
 • "Той откри призрак на усмивка на лицето й"
  синоним:
 • докосване
 • ,
 • следа
 • ,
 • призрак

verb

1. Move like a ghost

 • "The masked men ghosted across the moonlit yard"
  synonym:
 • ghost

1. Движете се като призрак

 • "„маскираните мъже, призрачни през лунния двор“"
  синоним:
 • призрак

2. Haunt like a ghost

 • Pursue
 • "Fear of illness haunts her"
  synonym:
 • haunt
 • ,
 • obsess
 • ,
 • ghost

2. Преследван като призрак

 • Преследвам
 • "„страхът от болести я преследва“"
  синоним:
 • преследван
 • ,
 • обсебеност
 • ,
 • призрак

3. Write for someone else

 • "How many books have you ghostwritten so far?"
  synonym:
 • ghost
 • ,
 • ghostwrite

3. Пиши за някой друг

 • "Колко книги сте написали досега?"
  синоним:
 • призрак
 • ,
 • ghostwrite