Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gear" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "лента" на български език

EnglishBulgarian

Gear

[Механизъм]
/gɪr/

noun

1. A toothed wheel that engages another toothed mechanism in order to change the speed or direction of transmitted motion

  synonym:
 • gear
 • ,
 • gear wheel
 • ,
 • geared wheel
 • ,
 • cogwheel

1. Зъбно колело, което ангажира друг зъбен механизъм, за да промени скоростта или посоката на предаваното движение

  синоним:
 • предавка
 • ,
 • зъбно колело
 • ,
 • насочено колело

2. Wheelwork consisting of a connected set of rotating gears by which force is transmitted or motion or torque is changed

 • "The fool got his tie caught in the geartrain"
  synonym:
 • gearing
 • ,
 • gear
 • ,
 • geartrain
 • ,
 • power train
 • ,
 • train

2. Колесна работа, състояща се от свързан набор от въртящи се предавки, чрез които се предава сила или се променя движение или въртящ момент

 • "Глупакът хвана вратовръзката си в геартрана"
  синоним:
 • предавка
 • ,
 • geartrain
 • ,
 • влак

3. A mechanism for transmitting motion for some specific purpose (as the steering gear of a vehicle)

  synonym:
 • gear
 • ,
 • gear mechanism

3. Механизъм за предаване на движение с някаква конкретна цел ( като кормилна уредба на превозно средство )

  синоним:
 • предавка
 • ,
 • механизъм за предаване

4. Equipment consisting of miscellaneous articles needed for a particular operation or sport etc.

  synonym:
 • gear
 • ,
 • paraphernalia
 • ,
 • appurtenance

4. Оборудване, състоящо се от различни артикули, необходими за определена операция или спорт и т.н.

  синоним:
 • предавка
 • ,
 • paraphernalia
 • ,
 • appurrance

verb

1. Set the level or character of

 • "She pitched her speech to the teenagers in the audience"
  synonym:
 • gear
 • ,
 • pitch

1. Задайте нивото или характера на

 • "„тя произнесе речта си пред тийнейджърите сред публиката“"
  синоним:
 • предавка
 • ,
 • стъпка