Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Gather на български език

EnglishBulgarian

Gather

/gæðər/

noun

1. Sewing consisting of small folds or puckers made by pulling tight a thread in a line of stitching

  synonym:
 • gather
 • ,
 • gathering

1. Шиене, състоящо се от малки гънки или шайби, направени чрез издърпване на стегната нишка в линия на шиене

синоним:
 • събирам,
 • събиране

2. The act of gathering something

  synonym:
 • gather
 • ,
 • gathering

2. Актът за събиране на нещо

синоним:
 • събирам,
 • събиране

verb

1. Assemble or get together

 • "Gather some stones"
 • "Pull your thoughts together"
  synonym:
 • gather
 • ,
 • garner
 • ,
 • collect
 • ,
 • pull together

1. Сглобете или се съберете

 • "Съберете някои камъни"
 • "Дръпнете мислите си заедно"
синоним:
 • събирам,
 • Гарнър,
 • събирам,
 • дръпнете се

2. Collect in one place

 • "We assembled in the church basement"
 • "Let's gather in the dining room"
  synonym:
 • meet
 • ,
 • gather
 • ,
 • assemble
 • ,
 • forgather
 • ,
 • foregather

2. Събирайте на едно място

 • "„сглобихме се в мазето на църквата“"
 • "„да се съберем в трапезарията“"
синоним:
 • среща,
 • събирам,
 • сглобявам,
 • Forgather,
 • предсказание

3. Collect or gather

 • "Journals are accumulating in my office"
 • "The work keeps piling up"
  synonym:
 • accumulate
 • ,
 • cumulate
 • ,
 • conglomerate
 • ,
 • pile up
 • ,
 • gather
 • ,
 • amass

3. Събирайте или събирайте

 • "„списанията се натрупват в офиса ми“"
 • "„работата продължава да се трупа“"
синоним:
 • натрупват,
 • кумулира,
 • конгломерат,
 • трупам,
 • събирам,
 • Amass

4. Conclude from evidence

 • "I gather you have not done your homework"
  synonym:
 • gather

4. Заключение от доказателства

 • "„събирам, че не сте си свършили домашното“"
синоним:
 • събирам

5. Draw together into folds or puckers

  synonym:
 • gather
 • ,
 • pucker
 • ,
 • tuck

5. Нарисувайте заедно в гънки или шайби

синоним:
 • събирам,
 • Pucker,
 • тука

6. Get people together

 • "Assemble your colleagues"
 • "Get together all those who are interested in the project"
 • "Gather the close family members"
  synonym:
 • assemble
 • ,
 • gather
 • ,
 • get together

6. Съберете хората

 • "Съберете колегите си"
 • "Съберете всички, които се интересуват от проекта"
 • "Съберете близките членове на семейството"
синоним:
 • сглобявам,
 • събирам,
 • съберете се

7. Draw and bring closer

 • "She gathered her shawl around her shoulders"
  synonym:
 • gather

7. Нарисувайте и приближете

 • "Тя събра шала около раменете си"
синоним:
 • събирам

8. Look for (food) in nature

 • "Our ancestors gathered nuts in the fall"
  synonym:
 • gather

8. Потърсете ( храна ) в природата

 • "„нашите предци събраха ядки при падането“"
синоним:
 • събирам

9. Increase or develop

 • "The peace movement gained momentum"
 • "The car gathers speed"
  synonym:
 • gain
 • ,
 • gather

9. Увеличаване или развитие

 • "Мирното движение набра скорост"
 • "Колата събира скорост"
синоним:
 • печалба,
 • събирам

Examples of using

I gather that they'll agree with us.
Доколкото разбирам, те ще се споразумеят с нас.
We gather here once a week.
Ние се събираме по веднъж седмично.