Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gasoline" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "бензин" на български език

EnglishBulgarian

Gasoline

[Бензин]
/gæsəlin/

noun

1. A volatile flammable mixture of hydrocarbons (hexane and heptane and octane etc.) derived from petroleum

 • Used mainly as a fuel in internal-combustion engines
  synonym:
 • gasoline
 • ,
 • gasolene
 • ,
 • gas
 • ,
 • petrol

1. Летлива запалима смес от въглеводороди (хексан и хептан и октан и др), получена от нефт

 • Използва се главно като гориво в двигатели с вътрешно горене
  синоним:
 • бензин
 • ,
 • газьол
 • ,
 • газ

Examples of using

Tom abandoned his car that had run out of gasoline and started walking.
Том заряза колата си, която беше останала без бензин, и тръгна пеша.