Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Ga на български език

EnglishBulgarian

Ga

/gɑ/

noun

1. The first known nerve agent, synthesized by german chemists in 1936

 • A highly toxic combustible liquid that is soluble in organic solvents and is used as a nerve gas in chemical warfare
  synonym:
 • tabun
 • ,
 • GA

1. Първият известен нервен агент, синтезиран от немски химици през 1936г

 • Силно токсична горима течност, която е разтворима в органични разтворители и се използва като нервен газ при химическа война
  синоним:
 • табун
 • ,
 • GA

2. A rare silvery (usually trivalent) metallic element

 • Brittle at low temperatures but liquid above room temperature
 • Occurs in trace amounts in bauxite and zinc ores
  synonym:
 • gallium
 • ,
 • Ga
 • ,
 • atomic number 31

2. Рядък сребрист ( обикновено тривалентен ) метален елемент

 • Чуплив при ниски температури, но течен над стайната температура
 • Се среща в следи от бокситни и цинкови руди
  синоним:
 • галий
 • ,
 • Га
 • ,
 • атомно число 31

3. A state in southeastern united states

 • One of the confederate states during the american civil war
  synonym:
 • Georgia
 • ,
 • Empire State of the South
 • ,
 • Peach State
 • ,
 • GA

3. Щат в югоизточна част на сащ

 • Една от конфедеративните държави по време на американската гражданска война
  синоним:
 • Грузия
 • ,
 • Държава на империята на юг
 • ,
 • Държава на прасковата
 • ,
 • GA