Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Fundamental на български език

EnglishBulgarian

Fundamental

/fəndəmɛntəl/

noun

1. Any factor that could be considered important to the understanding of a particular business

 • "Fundamentals include a company's growth, revenues, earnings, management, and capital structure"
  synonym:
 • fundamental

1. Всеки фактор, който може да се счита за важен за разбирането на определен бизнес

 • "Основите включват растеж, приходи, приходи, управление и капиталова структура на компанията"
синоним:
 • основен

2. The lowest tone of a harmonic series

  synonym:
 • fundamental
 • ,
 • fundamental frequency
 • ,
 • first harmonic

2. Най-ниският тон на хармонична серия

синоним:
 • основен,
 • основна честота,
 • първа хармоника

adjective

1. Serving as an essential component

 • "A cardinal rule"
 • "The central cause of the problem"
 • "An example that was fundamental to the argument"
 • "Computers are fundamental to modern industrial structure"
  synonym:
 • cardinal
 • ,
 • central
 • ,
 • fundamental
 • ,
 • key
 • ,
 • primal

1. Служещи като основен компонент

 • "Кардинално правило"
 • "Централната причина за проблема"
 • "Пример, който беше основен за спора"
 • "„компютрите са основни за съвременната индустриална структура“"
синоним:
 • кардинален,
 • централен,
 • основен,
 • ключ,
 • първичен

2. Being or involving basic facts or principles

 • "The fundamental laws of the universe"
 • "A fundamental incomatibility between them"
 • "These rudimentary truths"
 • "Underlying principles"
  synonym:
 • fundamental
 • ,
 • rudimentary
 • ,
 • underlying

2. Да бъдат или да включват основни факти или принципи

 • "Основните закони на вселената"
 • "Основна несъвместимост между тях"
 • "Тези рудиментарни истини"
 • "Основни принципи"
синоним:
 • основен,
 • rudimentary,
 • основен

3. Far-reaching and thoroughgoing in effect especially on the nature of something

 • "The fundamental revolution in human values that has occurred"
 • "The book underwent fundamental changes"
 • "Committed the fundamental error of confusing spending with extravagance"
 • "Profound social changes"
  synonym:
 • fundamental
 • ,
 • profound

3. Мащабен и задълбочен ефект, особено върху естеството на нещо

 • "Фундаменталната революция в човешките ценности, настъпила"
 • "Книгата претърпя фундаментални промени"
 • "Ангажира основната грешка при объркване на разходите с екстравагантност"
 • "Дълбоки социални промени"
синоним:
 • основен,
 • дълбок