Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fullness" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "пълнота" на български език

EnglishBulgarian

Fullness

[Пълнота]
/fʊlnəs/

noun

1. Completeness over a broad scope

  synonym:
 • comprehensiveness
 • ,
 • fullness

1. Пълнота в широк обхват

  синоним:
 • всеобхватност
 • ,
 • пълнота

2. The property of a sensation that is rich and pleasing

 • "The music had a fullness that echoed through the hall"
 • "The cheap wine had no body, no mellowness"
 • "He was well aware of the richness of his own appearance"
  synonym:
 • fullness
 • ,
 • mellowness
 • ,
 • richness

2. Свойството на усещане, което е богато и приятно

 • "Музиката имаше пълнота, която отекна през залата"
 • "Евтиното вино нямаше тяло, нямаше мекота"
 • "Той беше добре запознат с богатството на собствения си външен вид"
  синоним:
 • пълнота
 • ,
 • безхаберие
 • ,
 • богатство

3. The condition of being filled to capacity

  synonym:
 • fullness

3. Условието да бъде попълнен до капацитет

  синоним:
 • пълнота

4. Greatness of volume

  synonym:
 • fullness
 • ,
 • voluminosity
 • ,
 • voluminousness

4. Величие на обема

  синоним:
 • пълнота
 • ,
 • обемност