Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fuel" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "гориво" на български език

EnglishBulgarian

Fuel

[Гориво]
/fjuəl/

noun

1. A substance that can be consumed to produce energy

 • "More fuel is needed during the winter months"
 • "They developed alternative fuels for aircraft"
  synonym:
 • fuel

1. Вещество, което може да се консумира за производство на енергия

 • "Необходимо е повече гориво през зимните месеци"
 • "Те разработиха алтернативни горива за самолети"
  синоним:
 • гориво

verb

1. Provide with a combustible substance that provides energy

 • "Fuel aircraft, ships, and cars"
  synonym:
 • fuel

1. Осигурете горимо вещество, което осигурява енергия

 • "„горивни самолети, кораби и автомобили“"
  синоним:
 • гориво

2. Provide with fuel

 • "Oil fires the furnace"
  synonym:
 • fuel
 • ,
 • fire

2. Осигурете гориво

 • "Нефтът запалва пещта"
  синоним:
 • гориво
 • ,
 • огън

3. Take in fuel, as of a ship

 • "The tanker fueled in bahrain"
  synonym:
 • fuel

3. Вземете гориво, като на кораб

 • "Танкерът се зареждаше в бахрейн"
  синоним:
 • гориво

4. Stimulate

 • "Fuel the debate on creationism"
  synonym:
 • fuel

4. Стимулирам

 • "Подхранвайте дебата за креационизма"
  синоним:
 • гориво