Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "foundation" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "фондация" на български език

EnglishBulgarian

Foundation

[Фондация]
/faʊndeʃən/

noun

1. The basis on which something is grounded

 • "There is little foundation for his objections"
  synonym:
 • foundation

1. Основата, на която се основава нещо

 • "Има малко основания за възраженията му"
  синоним:
 • фондация

2. An institution supported by an endowment

  synonym:
 • foundation

2. Институция, подкрепена от дарение

  синоним:
 • фондация

3. Lowest support of a structure

 • "It was built on a base of solid rock"
 • "He stood at the foot of the tower"
  synonym:
 • foundation
 • ,
 • base
 • ,
 • fundament
 • ,
 • foot
 • ,
 • groundwork
 • ,
 • substructure
 • ,
 • understructure

3. Най-ниска опора на конструкция

 • "Изградена е върху основа от здрава скала"
 • "Той стоеше в подножието на кулата"
  синоним:
 • фондация
 • ,
 • база
 • ,
 • фундамент
 • ,
 • крак
 • ,
 • основа
 • ,
 • подструктура

4. Education or instruction in the fundamentals of a field of knowledge

 • "He lacks the foundation necessary for advanced study"
 • "A good grounding in mathematics"
  synonym:
 • foundation
 • ,
 • grounding

4. Образование или обучение в основите на област на знанието

 • "Липсва му основата, необходима за напреднало обучение"
 • "Добро заземяване в математиката"
  синоним:
 • фондация
 • ,
 • заземяване

5. The fundamental assumptions from which something is begun or developed or calculated or explained

 • "The whole argument rested on a basis of conjecture"
  synonym:
 • basis
 • ,
 • base
 • ,
 • foundation
 • ,
 • fundament
 • ,
 • groundwork
 • ,
 • cornerstone

5. Фундаменталните предположения, от които нещо е започнато или разработено, или изчислено, или обяснено

 • "Целият аргумент почиваше на базата на предположения"
  синоним:
 • основа
 • ,
 • база
 • ,
 • фондация
 • ,
 • фундамент
 • ,
 • крайъгълен камък

6. A woman's undergarment worn to give shape to the contours of the body

  synonym:
 • foundation garment
 • ,
 • foundation

6. Дамско бельо, носено, за да придаде форма на контурите на тялото

  синоним:
 • основно облекло
 • ,
 • фондация

7. The act of starting something for the first time

 • Introducing something new
 • "She looked forward to her initiation as an adult"
 • "The foundation of a new scientific society"
  synonym:
 • initiation
 • ,
 • founding
 • ,
 • foundation
 • ,
 • institution
 • ,
 • origination
 • ,
 • creation
 • ,
 • innovation
 • ,
 • introduction
 • ,
 • instauration

7. Актът на започване на нещо за първи път

 • Въвеждане на нещо ново
 • "Тя очакваше с нетърпение посвещението си като възрастен"
 • "Основаването на ново научно общество"
  синоним:
 • иницииране
 • ,
 • основаване
 • ,
 • фондация
 • ,
 • институция
 • ,
 • произход
 • ,
 • създаване
 • ,
 • иновация
 • ,
 • въведение