Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "footprint" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "отпечатък" на български език

EnglishBulgarian

Footprint

[Отпечатък]
/fʊtprɪnt/

noun

1. A mark of a foot or shoe on a surface

 • "The police made casts of the footprints in the soft earth outside the window"
  synonym:
 • footprint
 • ,
 • footmark
 • ,
 • step

1. Белег на крак или обувка върху повърхност

 • "Полицията направи отливки на отпечатъците в меката земя извън прозореца"
  синоним:
 • отпечатък
 • ,
 • белег
 • ,
 • стъпка

2. A trace suggesting that something was once present or felt or otherwise important

 • "The footprints of an earlier civilization"
  synonym:
 • footprint

2. Следа, предполагаща, че нещо някога е присъствало или се е чувствало или по друг начин е било важно

 • "Отпечатъците на по-ранна цивилизация"
  синоним:
 • отпечатък

3. The area taken up by some object

 • "The computer had a desktop footprint of 10 by 16 inches"
  synonym:
 • footprint

3. Площта, заета от някакъв обект

 • "Компютърът имаше десктоп отпечатък от 10 на 16 инча"
  синоним:
 • отпечатък